ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012

Η Σύναξη των Αγίων του Άθω

Μονές και Άγιοι του Άθω
Τοιχογραφία • Σκήτη Τιμίου Προδρόμου, νάρθηκας κυριακού • 1866
Monasteries and Saints of Mount Athos
Wall painting • Skete of St Prodromos, Narthex of Kyriakon • 1866
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Εικόνα • Καρυές, Σκήτη Αγίου Ανδρέα, κυριακό • περ. 1900
The Synaxis of the Saints of Athos
Oilpainting • Karyes, Skete of St Andrew, Kyriakon • ca 1900
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Ελαιογραφία • Σκήτη Κουτλουμουσίου, λιτή κυριακού • 1910
The Synaxis of the Saints of Athos
Oilpainting • Skete of Koutloumousiou monastery, Lite of Kyriakon • 1910 
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Τοιχογραφία • Μονή Ευαγγελισμού Ορμύλιας, εξωνάρθηκας παλαιού ναού • περ. 2008
Ζωγράφος: Εργαστήριο Αδελφότητος της μονής
The Synaxis of the Saints of Mount Athos
Wall painting • Holy Convent of Annunciation in Ormylia, exoarthex of the old church • ca. 2008
Painter: Workshop of the monastery's brotherhood
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Εικόνα • Καρυές, Αντιπροσωπείο μονής Κωνσταμονίτου • 1796
The Synaxis of the Saints of Athos
Icon • Karyes, Representative's house of Konstamonitou monastery • 1796
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Εικόνα • Καρυές, Πρωτάτο • περ. 1800
The Synaxis of the Saints of Athos
Icon • Karyes, Protaton • ca 1800
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Εικόνα • Μονή Βατοπαιδίου • 1810
The Synaxis of the Saints of Athos
Icon • Vatopedi monastery • 1810
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Εικόνα • Σκήτη Καυσοκαλυβίων • 1819
The Synaxis of the Saints of Athos
Icon • Skete of Kafsokalyvia • 1819
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Ρωσική χρωμολιθογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας • 19ος αι.
The Synaxis of the Saints of Athos
Russian chromolithography • Simonopetra monastery • 19th c.
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Εικόνα • Σκήτη Κουτλουμουσίου • 19ος αι.
The Synaxis of the Saints of Athos
Icon • Skete of Koutloumousiou monastery • 19th c.
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Εικόνα • Νέα Σκήτη • 19ος αι.
The Synaxis of the Saints of Athos
Icon • New Skete • 19th c.
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Εικόνα • Μονή Κουτλουμουσίου • 19ος αι.
The Synaxis of the Saints of Athos
Icon • Koutloumousiou monastery • 19th c.
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Εικόνα • Μονή Σιμωνόπετρας • 19ος αι.
The Synaxis of the Saints of Athos
Icon • Simonopetra monastery • 19th c.
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Εικόνα • Μονή Γρηγορίου • 1841
The Synaxis of the Saints of Athos
Icon • Gregoriou monastery • 1841 
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Εικόνα • Μονή Ξηροποτάμου • 1844
The Synaxis of the Saints of Athos
Icon • Xeropotamou monastery • 1844
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Εικόνα • Καρυές, Πρωτάτο • 1849
Ζωγράφος: Μακάριος ιερομ. εκ Γαλατίστης
The Synaxis of the Saints of Athos
Icon • Karyes, Protaton • 1849
Painter: Hierom. Makarios from Galatista
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Εικόνα • Καρυές, Πρωτάτο • 1859
Ζωγράφος: Μακάριος ιερομ. εκ Γαλατίστης
The Synaxis of the Saints of Athos
Icon • Karyes, Protaton • 1859
Painter: Hierom. Makarios from Galatista
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Εικόνα • Σκήτη Κουτλουμουσίου • 1859
Ζωγράφος: Μοναχός Γεννάδιος
The Synaxis of the Saints of Athos
Icon • Skete of Koutloumousi monastery • 1859
Painter: Monk Gennadios
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Εικόνα • Μονή Παντοκράτορος • 19ος αι.
The Synaxis of the Saints of Athos
Icon • Pantokratoros monastery • 19th c.Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Εικόνα • Ησυχαστήριο Αδελφότητος Δανιηλαίων • 19ος αι.
The Synaxis of the Saints of Athos
Icon • Hermitage of Daniilaioi Brotherhood • 19th c.
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Εικόνα • Σκήτη Αγίου Ανδρέα • αρχές 20ού αι.
The Synaxis of the Saints of Athos
Icon • Skete of St Andrew • early 20th c. 
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Εικόνα • Μονή Αγίου Παύλου • αρχές 20ού αι.
The Synaxis of the Saints of Athos
Icon • St Paul's monastery • early 20th c.
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Εικόνα • Μονή Καρακάλλου • 1956
Ζωγράφος: Ευγένιος μον. Καυσοκαλυβίτης
The Synaxis of the Saints of Athos
Icon • Karakallou monastery • 1956
Painter: Monk Eugene from Kafsokalyvia
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Χαλκογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας • μέσα 19ου αι.
The Synaxis of the Saints of Athos
Copper engraving • Simonopetra's monastery • mid 19th c. 

Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Ρωσική λιθογραφία • 1859
The Synaxis of the Saints of Athos
Russian lithography • 1859
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Ρωσική χρωμολιθογραφία • 1894
The Synaxis of the Saints of Athos
Russian chromolithography • 1894
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Ρωσική χρωμολιθογραφία • 1896
Εκδότης: E.I. Fesenko, Οδησσός
The Synaxis of the Saints of Athos
Russian chromolithography • 1896 
Publisher: E.I. Fesenko, Odessa
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Χρωμολιθογραφία • 1896
The Synaxis of the Saints of Athos
Chromolithography • 1896 
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Ρωσική χρωμολιθογραφία • τέλη 19ου αι.
The Synaxis of the Saints of Athos
Russian chromolithography • late 19th c. 
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Ρωσική χρωμολιθογραφία • αρχές 20ού αι.
The Synaxis of the Saints of Athos
Russian chromolithography • early 20th c. 
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Σχεδιο πρώτης έκδοσης της ακολουθίας των Αγίων του Άθω • Ερμούπολη, 1847
Ζωγράφος: Γεώργιος Μαργαρίτης
The Synaxis of the Saints of Athos
Drawing in the first edition of The Service of Athonite Saints • Hermoupolis, 1847
Drawer: George Margaritis
Η Σύναξη των Αγίων του Άθω
Σχεδιο: Ράλλης Κοψίδης (1929-2010)
The Synaxis of the Saints of Athos
Drawing: Rallis Kopsidis (1929-2010)