ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

Άγιος Νεκτάριος ο Καρεώτης (†1500) / St Nektarios of Karyes (†1500)

Άγιος Νεκτάριος ο Καρεώτης
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, τράπεζα • 1786
Έργο Μακαρίου μοναχού εκ Γαλατίστης
Saint Nektarios of Karyes 
Wall painting • Vatopedi monastery, Refectory • 1786
Work by Monk Makarios from Galatista
Άγιος Νεκτάριος ο Καρεώτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Nektarios of Karyes
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter
Άγιος Νεκτάριος ο Καρεώτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Nektarios of Karyes
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter


 
Άγιος Νεκτάριος ο Καρεώτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820
Ζωγράφος: Μοναχός Μητροφάνης εκ Βιζύης
Saint Nektarios of Karyes
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye

Άγιος Νεκτάριος ο Καρεώτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820
Ζωγράφος: Μοναχός Μητροφάνης εκ Βιζύης
Saint Nektarios of Karyes (detail)
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye


Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021

Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος (περ. 1490-1594) / St Symeon the barefoot and single-tunicked (ca 1490-1594)

Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Φιλοθέου, εξωνάρθηκας καθολικού • 1765
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος, Αθανάσιος και Ναούμ εκ Κορυτσάς
St Symeon the barefoot and single tunicked (detail)
Wall painting • Philotheou monastery, exonarthex of Katholikon • 1765
Paintes: Constantinos and Athanasios from Korçë

Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος 
Τοιχογραφία • Μονή Φιλοθέου, εξωνάρθηκας καθολικού • 1765
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος, Αθανάσιος και Ναούμ εκ Κορυτσάς
St Symeon the barefoot and single tunicked 
Wall painting • Philotheou monastery, exonarthex of Katholikon • 1765
Paintes: Constantinos and Athanasios from Korçë


 
Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
St Symeon the barefoot and single tunicked
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter
Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
St Symeon the barefoot and single tunicked (detail)
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter

Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος 
Τοιχογραφία • Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου στο Μεταξοχώρι Αγιάς • 1800
St Symeon the barefoot and single tunicked 
Wall painting • Church of Holy Virgin's Presentation to the Temple in Metaxochori of Agia • 1800
Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος 
Τοιχογραφία • Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Αετόλογος Αγιάς • αρχές 19ου αι.
St Symeon the barefoot and single tunicked 
Wall painting • Church of Holy Virgin's Assumption in Aetolofos of Agia • early 19th c.

Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος 
Τοιχογραφία • Ναός Αγίου Νικολάου Αετολόφου • 1821
St Symeon the barefoot and single tunicked 
Wall painting • Church of St Nicholas in Aetolofos • 1821
Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος 
Εικόνα στο καθολικό • Μονή Φλαμουρίου • 1793
St Symeon the barefoot and single tunicked 
Icon in the Katholikon • Flamourion monastery • 1793
Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος (λεπτ.) 
Εικόνα στο καθολικό • Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Φλαμουρίου • 1793
St Symeon the barefoot and single tunicked (detail)
Icon in the Katholikon • Monastery of Transfiguration in Flamourion • 1793
Άγιος Αντώνιος και άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος 
Εικόνα • Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Φλαμουρίου
St Anthony and saint Symeon the barefoot and single tunicked 
Icon • Monastery of Transfiguration in Flamourion
Τίμιος Πρόδρομος και άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος 
Εικόνα • Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Φλαμουρίου
St John the Forerunner and saint Symeon the barefoot and single tunicked 
Icon • Monastery of Transfiguration in Flamourion
Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος 
Εικόνα • 20ός αι. • Ζωγράφος: Κ.Ι. Πανταζής
St Symeon the barefoot and single tunicked (detail)
Icon • 20th c. • Painter: K.I. Pantazis


Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος 
Εικόνα • Ναός Αγίου Συμεών στο Γερακάρι • 2006
St Symeon the barefoot and single tunicked 
Icon • Church of St Symeon in Gerakari • 2006
Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος 
Σχέδιο Φώτη Κόντογλου, 1949
St Symeon the barefoot and single tunicked 
Drawing by Photis Kontoglou, 1949
Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος 
Σχέδιο Ράλλη Κοψίδη
St Symeon the barefoot and single tunicked 
Drawing by Rallis Kopsidis
Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος  
Λειψανοθήκη της τιμίας κάρας του
St Symeon the barefoot and single tunicked 
Reliquary with his holy head