ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Άγιος Νείλος ο Μυροβλύτης (†1651) / Saint Nilus the Mmyrrh-streamer (†1651)

Άγιος Νείλος ο μυροβλύτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint NIlus the Myrrh-streamer
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter
Άγιος Νείλος ο μυροβλύτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint NIlus the Myrrh-streamer (detail)
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter
Άγιος Νείλος ο Μυροβλύτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820
Ζωγράφος: Μοναχός Μητροφάνης εκ Βιζύης
Saint Nilus the Myrrh-streamer
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye
Άγιος Νείλος ο Μυροβλύτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820
Ζωγράφος: Μοναχός Μητροφάνης εκ Βιζύης
Saint Nilus the Myrrh-streamer (detail)
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye

Κυριακή 28 Ιουνίου 2020

Άγιος Αγάπιος της Κολιτσού (14ος αι.) / St Agapius of Kolitsou (14th c.)

Άγιος Αγάπιος της σκήτης Κολιτσού
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Agapius of the Kolitsou skete
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter

Άγιος Νικόδημος ο δοχειάρης (14ος αι.) / Saint Nicodemus the manciple (14th c.)

Άγιος Νικόδημος ο δοχειάρης
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, τράπεζα • 1786
Ζωγράφος: Μοναχός Μακάριος εκ Γαλατίστης
Saint Nicodemus the manciple
Wall painting • Vatopedi monastery, Refectory • 1786
Painter: Monk Makarios from Galatista
Άγιος Νικόδημος (ο δοχειάρης;)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Nicodemus (the manciple?)
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter

Άγιος Νικόδημος (ο δοχειάρης;) (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Nicodemus (the manciple?) (detail)
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter 

Άγιος Νικόδημος ο δοχειάρης
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, προστώο παλαιάς πύλης • 19ος αι.
Saint Nicodemus the manciple
Wall painting • Vatopedi Monastery, old entrance • 19th c. 
Άγιος Νικόδημος ο δοχειάρης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, προστώο παλαιάς πύλης • 19ος αι.
Saint Nicodemus the manciple (detail)
Wall painting • Vatopedi Monastery, old entrance • 19th c.

Άγιος Νικόδημος ο δοχειάρης
Λεπτομέρεια λειψανοθήκης αγίου Ευδοκίμου • 1849
Saint Nicodemus the manciple
Detail of St Eudocimus reliquary • 1849

Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω (†1541) / Saint Dionysios of Olympus (†1541)

Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου • 1755
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος και Αθανάσιος εκ Κορυτσάς
Saint Dionysios of Olympus
Wall painting • Skete of St Dimitrios • 1755
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë 
Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου • 1755
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος και Αθανάσιος εκ Κορυτσάς
Saint Dionysios of Olympus (detail)
Wall painting • Skete of St Dimitrios • 1755
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë  
Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίας Άννας, κυριακό • 1757  
Έργο Κωνσταντίνου και Αθανασίου εκ Κορυτσάς 
Saint Dionysius of Olympus
Wall painting • Skete of St Anna, Kyriakon • 1757
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë 
Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίας Άννας, κυριακό • 1757  
Έργο Κωνσταντίνου και Αθανασίου εκ Κορυτσάς 
Saint Dionysius of Olympus (detail)
Wall painting • Skete of St Anna, Kyriakon • 1757
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë 
Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω
Τοιχογραφία • Μονή Καρακάλλου, νάρθηκας καθολικού • 1762
Saint Dionysios of Olympus
Wall painting • Karakallou Monastery, Narthex of Katholikon • 1762 
Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Καρακάλλου, νάρθηκας καθολικού • 1762
Saint Dionysios of Olympus (detail)
Wall painting • Karakallou Monastery, Narthex of Katholikon • 1762
Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, νάρθηκας παρεκκλησίου Αγίου Νικολάου • 1802
Ζωγράφος: Βενιαμίν και Ζαχαρίας, ανεψιοί του Μακαρίου, οι Γαλατσιάνοι (αποδίδονται)
Saint Dionysios of Olympus (detail)
Wall painting • Vatopedi Monastery, narthex of the chapel of St Nicholas • 1802
Painter: Veniamin and Zacharias, nephews of Macarius, from Galatista (attirbuted)
Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω
Τοιχογραφία • Προβάτα, κελλί Αγίας Τριάδας • 1842
Ζωγράφος: Μοναχός Γεννάδιος ο Ρώσος
Saint Dionysios of Olympus
Wall painting • Provata, Cell of Holy Trinity • 1842
Painter: Monk Gennadios the Russian 
Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Dionysios of Olympus
Wall painting • Simonopetra Monastery • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou
Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Dionysios of Olympus (detail)
Wall painting • Simonopetra Monastery • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou 
Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω
Εικόνα • Θεσσαλονίκη, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού • α´ μισό 18ου αι.
34,5x27x3 εκ. 
Saint Dionysios of Olympus
Icon • Thessaloniki, Museum of Byzantine Culture • 1st half of 18th c.
34,5x27x3 cm 
Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω
Εικόνα • Μονή Σιμωνόπετρας
Saint Dionysios of Olympus
Icon • Monastery of Simonpetra
Οι άγιοι Θεοφάνης (Δοχειαρίτης) κτήτωρ μονής Ναούσης, Κλήμης Αχρίδος και Διονύσιος ο εν Ολύμπω
Εικόνα • Βελβεντός, Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου • περ. 1808
Saints Theophanis (of Docheiari) ktetor of the monastery in Naousa, Clement bishop of Ochrid and Dionysios of Olympus
Icon • Velvento, Church of Holy Virgin's Dormition • ca 1808


Άγιος Ιωάσαφ οσιομάρτυρας (†1510) / Saint Joasaph monastic martyr (†1510)

Ο άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως με τους μαθητές του Μακάριο (†1505/6) και Ιωάσαφ (†1510)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Niphon ΙΙ, patriarch of Constantinople with his disciples Macarius (†1505/6) and Joasaph (†1516)
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter
Άγιος Ιωάσαφ (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Joasaph (detail)
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter

Άγιος Μακάριος οσιομάρτυρας (†1505/6) / Saint Macarius monastic martyr (†1505/6)

Ο άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως με τους μαθητές του Μακάριο (†1505/6) και Ιωάσαφ (†1510)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Niphon ΙΙ, patriarch of Constantinople with his disciples Macarius (†1505/6) and Joasaph (†1516)
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter
Ο άγιος Μακάριος
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Macarius
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter

Σάββατο 27 Ιουνίου 2020

Άγιος Γαβριήλ ο Ίβηρ (11ος αι.) / Saint Gabriel the Iberian (11th c.)

Άγιος Γαβριήλ ο Ίβηρ
Τοιχογραφία • Πρωτάτο, εξωνάρθηκας • τέλη 18ου αι.
Saint Gabriel the Iberian
Wall painting • Protaton, Exonarthex • Late 18th c.
Άγιος Γαβριήλ ο Ίβηρ (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Πρωτάτο, εξωνάρθηκας • τέλη 18ου αι.
Saint Gabriel the Iberian (detail)
Wall painting • Protaton, Exonarthex • Late 18th c.

Άγιος Ευθύμιος, κτήτορας της μονής Ιβήρων (†1028) / Saint Euthymios, founder of Iviron monastery (†1028)

Άγιος Ευθύμιος, κτήτορας της μονής Ιβήρων (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Πρωτάτο, εξωνάρθηκας • τέλη 18ου αι.
Saint Euthymios, founder of the Iviron monastery (detail)
Wall painting • Protaton, Exonarthex • Late 18th c.

Άγιος Ευθύμιος, κτήτορας της μονής Ιβήρων
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Euthymios, founder of the Iviron monastery
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter
Άγιος Ευθύμιος, κτήτορας της μονής Ιβήρων (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Euthymios, founder of the Iviron monastery (detail)
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter