ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020

Άγιος Νικόδημος ο δοχειάρης (14ος αι.) / Saint Nicodemus the manciple (14th c.)

Άγιος Νικόδημος ο δοχειάρης
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, τράπεζα • 1786
Ζωγράφος: Μοναχός Μακάριος εκ Γαλατίστης
Saint Nicodemus the manciple
Wall painting • Vatopedi monastery, Refectory • 1786
Painter: Monk Makarios from Galatista
Άγιος Νικόδημος (ο δοχειάρης;)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Nicodemus (the manciple?)
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter

Άγιος Νικόδημος (ο δοχειάρης;) (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Nicodemus (the manciple?) (detail)
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter 

Άγιος Νικόδημος ο δοχειάρης
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, προστώο παλαιάς πύλης • 19ος αι.
Saint Nicodemus the manciple
Wall painting • Vatopedi Monastery, old entrance • 19th c. 
Άγιος Νικόδημος ο δοχειάρης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, προστώο παλαιάς πύλης • 19ος αι.
Saint Nicodemus the manciple (detail)
Wall painting • Vatopedi Monastery, old entrance • 19th c.

Άγιος Νικόδημος ο δοχειάρης
Λεπτομέρεια λειψανοθήκης αγίου Ευδοκίμου • 1849
Saint Nicodemus the manciple
Detail of St Eudocimus reliquary • 1849