ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020

Άγιος Γεννάδιος ο Βατοπαιδινός (15ος) / Saint Gennadios of Vatopedi (15th c.)

Άγιος Γεννάδιος ο Βατοπαιδινός
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, νάρθηκας καθολικού • 1783
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος, Αθανάσιος και Ναούμ εκ Κορυτσάς
Saint Gennadios of Vatopedi Moanstery
Wall painting • Xeropotamou monastery, Narthex of Katholikon • 1783
Paintes: Constantinos, Athanasios and Naoum from Korçë
Άγιος Γεννάδιος ο Βατοπαιδινός (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, νάρθηκας καθολικού • 1783
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος, Αθανάσιος και Ναούμ εκ Κορυτσάς
Saint Gennadios of Vatopedi Moanstery (detail)
Wall painting • Xeropotamou monastery, Narthex of Katholikon • 1783
Paintes: Constantinos, Athanasios and Naoum from Korçë
Άγιος Γεννάδιος ο Βατοπαιδινός
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, τράπεζα • 1786
Ζωγράφος: Μοναχός Μακάριος εκ Γαλατίστης
Saint Gennadios of Vatopedi Monastery
Wall painting • Vatopedi monastery, Refectory • 1786
Painter: Monk Makarios from Galatista
Άγιος Γεννάδιος ο Βατοπαιδινός (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, τράπεζα • 1786
Ζωγράφος: Μοναχός Μακάριος εκ Γαλατίστης
Saint Gennadios of Vatopedi Monastery (detail)
Wall painting • Vatopedi monastery, Refectory • 1786
Painter: Monk Makarios from GalatistaΆγιος Γεννάδιος ο Βατοπαιδνός
Τοιχογραφία • Πρωτάτο, εξωνάρθηκας • τέλη 18ου αι.
Saint Gennadios of Vatopedi monastery
Wall painting • Protaton, Exonarthex • Late 18th c.

Άγιος Γεννάδιος ο Βατοπαιδνός (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Πρωτάτο, εξωνάρθηκας • τέλη 18ου αι.
Saint Gennadios of Vatopedi monastery (detail)
Wall painting • Protaton, Exonarthex • Late 18th c.
Άγιος Γεννάδιος ο Βατοπαιδινός
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820
Ζωγράφος: Μοναχός Μητροφάνης εκ Βυζύης
Saint Gennadios of Vatopedi monastery
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye
Άγιος Γεννάδιος ο Βατοπαιδινός (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820
Ζωγράφος: Μοναχός Μητροφάνης εκ Βυζύης
Saint Gennadios of Vatopedi monastery (detail)
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye