ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Σάββατο 23 Μαΐου 2020

Άγιος Παχώμιος ο Ρώσος (†1730) / Saint Pachomius the Russian (†1730)

Οι άγιοι Παχώμιος ο Ρώσος, Ρωμανός ο Καρπενησιώτης και Ακάκιος ο Καυσοκαλυβίτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, κυριακό • 1759 
Ζωγράφος: Εργαστήριο ιερομ. Παρθενίου
Saints Pachomius the Russian, Romanos from Karpenision and Akakios Kafsokalyvitis 
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Kyriakon • 1759
Painter: Workshop of hierom. Parthenios 

Άγιος Παχώμιος ο Ρώσος
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, κυριακό • 1759 
Ζωγράφος: Εργαστήριο ιερομ. Παρθενίου
Saint Pachomius the Russian
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Kyriakon • 1759
Painter: Workshop of hierom. Parthenios 
Άγιος Παχώμιος ο Ρώσος (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, κυριακό • 1759 
Ζωγράφος: Εργαστήριο ιερομ. Παρθενίου
Saint Pachomius the Russian (detail)
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Kyriakon • 1759
Painter: Workshop of hierom. Parthenios 
Άγιος Παχώμιος ο Ρώσος
Λεπτομέρεια εικόνας «Η Σύναξη των Αγίων του Άθω» • Πρωτάτο • περ. 1800 
Ζωγράφος: Εργαστήριο ιερομ. Παρθενίου
Saint Pachomius the Russian
Detail from the icon "The Synaxis of All Saints of Mount Athos" • Protaton • ca. 1800

Παρασκευή 22 Μαΐου 2020

Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιβηρίτης (18ος αι.) / Saint Euphrosynus from Iviron (18th c.)

Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιβηρίτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, κυριακό • 1759 
Ζωγράφος: Εργαστήριο ιερομ. Παρθενίου
Saint Euphrosynus from Iviron
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Kyriakon • 1759
Painter: Workshop of hierom. Parthenios 

Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιβηρίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, κυριακό • 1759 
Ζωγράφος: Εργαστήριο ιερομ. Παρθενίου
Saint Euphrosynus from Iviron (detail)
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Kyriakon • 1759
Painter: Workshop of hierom. Parthenios

Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιβηρίτης
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, λιτή καθολικού • 1783 
Ζωγράφοι: Αθανάσιος, Κωνσταντίνος και Ναούμ εκ Κορυτσάς
Saint Euphrosynus from Iviron
Wall painting • Xeropotamou monastery, Lite of Katholikon • 1783 
Painters: Athanasios, Konstantinos and Naoum from Korçë 
Άγιος Κυπριανός ο οσιομάρτυρας (†1679) / Saint Cyprien the hieromartyr (†1679)

Άγιος Κυπριανός ο οσιομάρτυρας
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, λιτή καθολικού • 1783 
Ζωγράφοι: Αθανάσιος, Κωνσταντίνος και Ναούμ εκ Κορυτσάς
Saint Cyprien the hieromartyr
Wall painting • Xeropotamou monastery, Lite of Katholikon • 1783
Painters: Athanasios, Konstantinos and Naum from Korçë

Πέμπτη 21 Μαΐου 2020

Άγιος Ρωμανός ο Καρπενησιώτης (†1694) / Saint Romanos from Karpenision (†1694)

Άγιος Ρωμανός ο Καρπενησιώτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, κυριακό • β´ μισό 18ου αι. 
Saint Romanos from Karpenision
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Kyriakon • 2nd half of 18th c.

Άγιος Ρωμανός ο Καρπενησιώτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, κυριακό • β´ μισό 18ου αι. 
Saint Romanos from Karpenision (detail)
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Kyriakon • 2nd half of 18th c.
Άγιος Ρωμανός ο Καρπενησιώτης
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, λιτή καθολικού • 1783 
Ζωγράφοι: Αθανάσιος και Κωνσταντίνος εκ Κορυτσάς
Saint Romanos from Karpenision
Wall painting • Xeropotamou monastery, Lite of Katholikon • 1783 
Painters: Athanasios and Konstantinos from Korçë 
Άγιος Ρωμανός ο Καρπενησιώτης
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, εξωτερική πύλη • 1788 
Ζωγράφοι: Μακάριος και Βενιαμίν εκ Γαλατίστης
Saint Romanos from Karpenision
Wall painting • Dochiariou monastery's entrance • 1788
Painters: Makarios and Veniamin from Galatista 
Άγιος Ρωμανός ο Καρπενησιώτης
Εικόνα • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, καλύβη Αγίου Ακακίου • 18ος αι. 
Saint Romanos from Karpenision
Icon • Skete of Kafsokalyvia, Cell of St Akakios • 18th c.  

Άγιος Μακάριος, πατριάρχης Ιπεκίου (†1574) / Saint Makarios, patriarch of Pec (†1574)

Άγιος Μακάριος, πατρ. Ιπεκίου
Τοιχογραφία • Πατριαρχείο Ιπεκίου, νάρθηκας  • 1565
Ζωγράφος: Μοναχός Λογγίνος
Saint Makarios, patriarch of Pec
Wall painting • Patriarchate of Pec, Narthex • 1565
Painter: Monk Longin
Άγιος Μακάριος, πατρ. Ιπεκίου (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Πατριαρχείο Ιπεκίου, νάρθηκας  • 1565
Ζωγράφος: Μοναχός Λογγίνος
Saint Makarios, patriarch of Pec (detail)
Wall painting • Patriarchate of Pec, Narthex • 1565
Painter: Monk Longin
Άγιος Μακάριος, πατρ. Ιπεκίου
Τοιχογραφία • Μονή Budisavci • 1586
Saint Makarios, patriarch of Pec
Wall painting • Budisavci monastery • 1586

Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

Άγιος Θεοφάνης της Νάουσας (16ος αι.) / Saint Theophan of Naousa (16th c.)

Άγιος Θεοφάνης ο Δοχειαρίτης
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, τράπεζα • 1700
Ζωγράφος: Ιερομόναχος Δαμασκηνός εξ Ιωαννίνων (αποδ.)
Saint Theophan of Docheiariou monastery
Wall painting • Docheiariou monastery, Refectory  • 1700
Painter: Hieromonk Damascene from Ioannina (attrib.)
Άγιος Θεοφάνης ο Δοχειαρίτης
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, διαβατικό τράπεζας • 1744
Saint Theophan of Docheiariou monastery
Wall painting • Docheiariou monastery, aisle going to Refectory  • 1744

Άγιος Θεοφάνης ο Δοχειαρίτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίας Άννας, κυριακό • 1757
Ζωγράφοι: Αθανασίου και Κωνσταντίνου εκ Κορυτσάς
Saint Theophan of Docheiariou monastery
Wall painting • Skete of St Anna, Kyriakon • 1757
Painters: Athanasios and Konstantinos from Korçë
Άγιος Θεοφάνης ο Δοχειαρίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίας Άννας, κυριακό • 1757
Ζωγράφοι: Αθανασίου και Κωνσταντίνου εκ Κορυτσάς
Saint Theophan of Docheiariou monastery (detail)
Wall painting • Skete of St Anna, Kyriakon • 1757
Painters: Athanasios and Konstantinos from Korçë
Άγιος Θεωνάς ο Δοχειαρίτης
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, εξωνάρθηκας καθολικού • 1783 
Ζωγράφοι: Αθανάσιος και Κωνσταντίνος εκ Κορυτσάς
Saint Theophan of Docheiariou monastery
Wall painting • Xeropotamou monastery, Exonathex of Katholikon • 1783 
Painters: Athanasios and Konstantinos from Korçë
Άγιος Θεωνάς ο Δοχειαρίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, εξωνάρθηκας καθολικού • 1783 
Ζωγράφοι: Αθανάσιος και Κωνσταντίνος εκ Κορυτσάς
Saint Theophan of Docheiariou monastery (detail)
Wall painting • Xeropotamou monastery, Exonarthex of Katholikon • 1783 
Painters: Athanasios and Konstantinos from Korçë
Άγιος Θεοφάνης ο Δοχειαρίτης
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, τράπεζα • 1786
Ζωγράφος: Μοναχός Μακάριος εκ Γαλατίστης
Saint Theophan of Docheiariou monastery
Wall painting • Vatopaidi monastery, Refectory  • 1786
Painter: Monk Makarios from Galatista
Άγιος Θεοφάνης ο Δοχειαρίτης
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, εξωτερική πύλη • 1788 
Ζωγράφοι: Μακάριος και Βενιαμίν εκ Γαλατίστης
Saint Theophan of Docheiariou monastery
Wall painting • Dochiariou monastery's entrance • 1788
Painters: Makarios and Veniamin from Galatista 
Άγιος Θεοφάνης ο Δοχειαρίτης
Τοιχογραφία • Πρωτάτο, εξωνάρθηκας • τέλη 18ου αι.
Saint Theophan of Docheiariou monastery
Wall painting • Protaton, Exonarthex • Late 18th c.
Άγιος Θεοφάνης ο Δοχειαρίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Πρωτάτο, εξωνάρθηκας • τέλη 18ου αι.
Saint Theophan of Docheiariou monastery (detail)
Wall painting • Protaton, Exonarthex • Late 18th c.
Άγιος Θεοφάνης της Νάουσας
Εικόνα • Μονή Διοχειαρίου • 17ος αι.
Saint Theophan of Naousa
Icon • Docheiariou monastery • 17th c.

Άγιος Θεοφάνης της Νάουσας
Εικόνα • Μονή Σιμωνόπετρας • αρχές 17ου αι.
Saint Theophan of Naousa
Icon • Simonopetra monastery • early 17th c.


Κυριακή 17 Μαΐου 2020

Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης (†1541) / Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki (†1541)


Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, παρεκκλήσιο Παναγίας Γοργοϋπηκόου • 1744
Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki
Wall painting • Docheiariou monastery, Chapel of Gorgoepikoos • 1744
Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, διακονικό κυριακού • 1755
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος και Αθανάσιος από Κορυτσά
Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki
Wall painting • Skete of St Dimitrios, Diakonikon of Kyriakon • 1755
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë
Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, διακονικό κυριακού • 1755
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος και Αθανάσιος από Κορυτσά
Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki (detail)
Wall painting • Skete of St Dimitrios, Diakonikon of Kyriakon • 1755
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë

Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης
Τοιχογραφία • Μονή Ζωγράφου, παρεκκλήσιο Κοιμήσεως της Θεοτόκου • 1780
Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki
Wall painting • Zographou monastery, Chapel of the Asssumption of Holy Virgin • 1780
Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης
Τοιχογραφία • Μονή Χιλανδαρίου, νάρθηκας καθολικού • 1803
Ζωγράφοι: Μοναχός Βενιαμίν και ιερομόναχος Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης
Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki
Wall painting • Hilandar monastery, Narthex of Katholikon • 1803
Painters: Monk Veniamin and hiermonk from Galatista
Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki
Wall painting • Simonopetra monastery, Refectory • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou
Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki (detail)
Wall painting • Simonopetra monastery, Refectory • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou 
Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης
Τοιχογραφία • Μονή Αγίας Αναστασίας, καθολικό  • τέλη 20ού αι.
Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki
Wall painting • St Anastasia's monastery, Katholikon • late 20th c.
Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης
Εικόνα • Μονή Αγίας Αναστασίας • 1836
Saint Theonas I, metrop. of Thessaloniki
Icon • St Anastasia's monastery • 1836
Οι άγιοι Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης, και Αναστασία η Φαρμακολύτρια
Εικόνα • Μονή Αγίας Αναστασίας • 1836
Saint Theonas I, metrop. of Thessaloniki, and Anastasia the Healer
Icon • St Anastasia's monastery • 1836
Οι άγιοι Θεωνάς Α´, Ιάκωβος ο οσιομάρτυς και Αναστασία η Φαρμακολύτρια
Εικόνα • Μονή Αγίας Αναστασίας • 1840
Saints Theonas I, metrop. of Thessaloniki, Jacob the martyr and Anastasia the Healer
Icon • St Anastasia's monastery • 1840
Οι άγιοι Γρηγόριος ο Παλαμάς και Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης
Εικόνα • Μονή Παντοκράτορος • 1861
Saints Gregorios Palamas and Theonas I, metrop. of Thessaloniki
Icon • Pantokratoros monastery • 1861
Η κοίμηση του αγίου Θεωνά
Αργυρεπίχρυση λειψανοθήκη • Μονή Αγίας Αναστασίας • τέλη 20ού αι.
The Dormition of Saint Theonas
Silver and gold reliquary • St Anastasia's monastery • late 20th c.