ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Σάββατο, 23 Μαΐου 2020

Άγιος Παχώμιος ο Ρώσος (†1730) / Saint Pachomius the Russian (†1730)

Οι άγιοι Παχώμιος ο Ρώσος, Ρωμανός ο Καρπενησιώτης και Ακάκιος ο Καυσοκαλυβίτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, κυριακό • 1759 
Ζωγράφος: Εργαστήριο ιερομ. Παρθενίου
Saints Pachomius the Russian, Romanos from Karpenision and Akakios Kafsokalyvitis 
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Kyriakon • 1759
Painter: Workshop of hierom. Parthenios 

Άγιος Παχώμιος ο Ρώσος
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, κυριακό • 1759 
Ζωγράφος: Εργαστήριο ιερομ. Παρθενίου
Saint Pachomius the Russian
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Kyriakon • 1759
Painter: Workshop of hierom. Parthenios 
Άγιος Παχώμιος ο Ρώσος (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, κυριακό • 1759 
Ζωγράφος: Εργαστήριο ιερομ. Παρθενίου
Saint Pachomius the Russian (detail)
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Kyriakon • 1759
Painter: Workshop of hierom. Parthenios 
Άγιος Παχώμιος ο Ρώσος
Λεπτομέρεια εικόνας «Η Σύναξη των Αγίων του Άθω» • Πρωτάτο • περ. 1800 
Ζωγράφος: Εργαστήριο ιερομ. Παρθενίου
Saint Pachomius the Russian
Detail from the icon "The Synaxis of All Saints of Mount Athos" • Protaton • ca. 1800

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιβηρίτης (18ος αι.) / Saint Euphrosynus from Iviron (18th c.)

Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιβηρίτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, κυριακό • 1759 
Ζωγράφος: Εργαστήριο ιερομ. Παρθενίου
Saint Euphrosynus from Iviron
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Kyriakon • 1759
Painter: Workshop of hierom. Parthenios 

Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιβηρίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, κυριακό • 1759 
Ζωγράφος: Εργαστήριο ιερομ. Παρθενίου
Saint Euphrosynus from Iviron (detail)
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Kyriakon • 1759
Painter: Workshop of hierom. Parthenios


Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιβηρίτης
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, λιτή καθολικού • 1783 
Ζωγράφοι: Αθανάσιος, Κωνσταντίνος και Ναούμ εκ Κορυτσάς
Saint Euphrosynus from Iviron
Wall painting • Xeropotamou monastery, Lite of Katholikon • 1783 
Painters: Athanasios, Konstantinos and Naoum from Korçë 

Άγιος Κυπριανός ο οσιομάρτυρας (†1679) / Saint Cyprien the hieromartyr (†1679)

Άγιος Κυπριανός ο οσιομάρτυρας
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, λιτή καθολικού • 1783 
Ζωγράφοι: Αθανάσιος, Κωνσταντίνος και Ναούμ εκ Κορυτσάς
Saint Cyprien the hieromartyr
Wall painting • Xeropotamou monastery, Lite of Katholikon • 1783
Painters: Athanasios, Konstantinos and Naum from Korçë

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020

Άγιος Ρωμανός ο Καρπενησιώτης (†1694) / Saint Romanos from Karpenision (†1694)

Άγιος Ρωμανός ο Καρπενησιώτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, κυριακό • β´ μισό 18ου αι. 
Saint Romanos from Karpenision
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Kyriakon • 2nd half of 18th c.

Άγιος Ρωμανός ο Καρπενησιώτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, κυριακό • β´ μισό 18ου αι. 
Saint Romanos from Karpenision (detail)
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Kyriakon • 2nd half of 18th c.
Άγιος Ρωμανός ο Καρπενησιώτης
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, λιτή καθολικού • 1783 
Ζωγράφοι: Αθανάσιος και Κωνσταντίνος εκ Κορυτσάς
Saint Romanos from Karpenision
Wall painting • Xeropotamou monastery, Lite of Katholikon • 1783 
Painters: Athanasios and Konstantinos from Korçë 
Άγιος Ρωμανός ο Καρπενησιώτης
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, εξωτερική πύλη • 1788 
Ζωγράφοι: Μακάριος και Βενιαμίν εκ Γαλατίστης
Saint Romanos from Karpenision
Wall painting • Dochiariou monastery's entrance • 1788
Painters: Makarios and Veniamin from Galatista 
Άγιος Ρωμανός ο Καρπενησιώτης
Εικόνα • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, καλύβη Αγίου Ακακίου • 18ος αι. 
Saint Romanos from Karpenision
Icon • Skete of Kafsokalyvia, Cell of St Akakios • 18th c.  

Άγιος Μακάριος, πατριάρχης Ιπεκίου (†1574) / Saint Makarios, patriarch of Pec (†1574)

Άγιος Μακάριος, πατρ. Ιπεκίου
Τοιχογραφία • Πατριαρχείο Ιπεκίου, νάρθηκας  • 1565
Ζωγράφος: Μοναχός Λογγίνος
Saint Makarios, patriarch of Pec
Wall painting • Patriarchate of Pec, Narthex • 1565
Painter: Monk Longin
Άγιος Μακάριος, πατρ. Ιπεκίου (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Πατριαρχείο Ιπεκίου, νάρθηκας  • 1565
Ζωγράφος: Μοναχός Λογγίνος
Saint Makarios, patriarch of Pec (detail)
Wall painting • Patriarchate of Pec, Narthex • 1565
Painter: Monk Longin
Άγιος Μακάριος, πατρ. Ιπεκίου
Τοιχογραφία • Μονή Budisavci • 1586
Saint Makarios, patriarch of Pec
Wall painting • Budisavci monastery • 1586

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

Άγιος Θεοφάνης της Νάουσας (16ος αι.) / Saint Theophan of Naousa (16th c.)

Άγιος Θεοφάνης ο Δοχειαρίτης
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, τράπεζα • 1700
Ζωγράφος: Ιερομόναχος Δαμασκηνός εξ Ιωαννίνων (αποδ.)
Saint Theophan of Docheiariou monastery
Wall painting • Docheiariou monastery, Refectory  • 1700
Painter: Hieromonk Damascene from Ioannina (attrib.)
Άγιος Θεοφάνης ο Δοχειαρίτης
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, διαβατικό τράπεζας • 1744
Saint Theophan of Docheiariou monastery
Wall painting • Docheiariou monastery, aisle going to Refectory  • 1744
Άγιος Θεοφάνης ο Δοχειαρίτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίας Άννας, κυριακό • 1757
Ζωγράφοι: Αθανασίου και Κωνσταντίνου εκ Κορυτσάς
Saint Theophan of Docheiariou monastery
Wall painting • Skete of St Anna, Kyriakon • 1757
Painters: Athanasios and Konstantinos from Korçë

Άγιος Θεωνάς ο Δοχειαρίτης
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, εξωνάρθηκας καθολικού • 1783 
Ζωγράφοι: Αθανάσιος και Κωνσταντίνος εκ Κορυτσάς
Saint Theophan of Docheiariou monastery
Wall painting • Xeropotamou monastery, Exonathex of Katholikon • 1783 
Painters: Athanasios and Konstantinos from Korçë
Άγιος Θεωνάς ο Δοχειαρίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, εξωνάρθηκας καθολικού • 1783 
Ζωγράφοι: Αθανάσιος και Κωνσταντίνος εκ Κορυτσάς
Saint Theophan of Docheiariou monastery (detail)
Wall painting • Xeropotamou monastery, Exonarthex of Katholikon • 1783 
Painters: Athanasios and Konstantinos from Korçë
Άγιος Θεοφάνης ο Δοχειαρίτης
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, τράπεζα • 1786
Ζωγράφος: Μοναχός Μακάριος εκ Γαλατίστης
Saint Theophan of Docheiariou monastery
Wall painting • Vatopaidi monastery, Refectory  • 1786
Painter: Monk Makarios from Galatista
Άγιος Θεοφάνης ο Δοχειαρίτης
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, εξωτερική πύλη • 1788 
Ζωγράφοι: Μακάριος και Βενιαμίν εκ Γαλατίστης
Saint Theophan of Docheiariou monastery
Wall painting • Dochiariou monastery's entrance • 1788
Painters: Makarios and Veniamin from Galatista 
Άγιος Θεοφάνης ο Δοχειαρίτης
Τοιχογραφία • Πρωτάτο, εξωνάρθηκας • τέλη 18ου αι.
Saint Theophan of Docheiariou monastery
Wall painting • Protaton, Exonarthex • Late 18th c.
Άγιος Θεοφάνης ο Δοχειαρίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Πρωτάτο, εξωνάρθηκας • τέλη 18ου αι.
Saint Theophan of Docheiariou monastery (detail)
Wall painting • Protaton, Exonarthex • Late 18th c.
Άγιος Θεοφάνης της Νάουσας
Εικόνα • Μονή Διοχειαρίου • 17ος αι.
Saint Theophan of Naousa
Icon • Docheiariou monastery • 17th c.

Άγιος Θεοφάνης της Νάουσας
Εικόνα • Μονή Σιμωνόπετρας • αρχές 17ου αι.
Saint Theophan of Naousa
Icon • Simonopetra monastery • early 17th c.

Κυριακή, 17 Μαΐου 2020

Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης (†1541) / Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki (†1541)


Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, παρεκκλήσιο Παναγίας Γοργοϋπηκόου • 1744
Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki
Wall painting • Docheiariou monastery, Chapel of Gorgoepikoos • 1744
Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, διακονικό κυριακού • 1755
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος και Αθανάσιος από Κορυτσά
Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki
Wall painting • Skete of St Dimitrios, Diakonikon of Kyriakon • 1755
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë
Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, διακονικό κυριακού • 1755
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος και Αθανάσιος από Κορυτσά
Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki (detail)
Wall painting • Skete of St Dimitrios, Diakonikon of Kyriakon • 1755
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë

Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης
Τοιχογραφία • Μονή Ζωγράφου, παρεκκλήσιο Κοιμήσεως της Θεοτόκου • 1780
Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki
Wall painting • Zographou monastery, Chapel of the Asssumption of Holy Virgin • 1780
Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης
Τοιχογραφία • Μονή Χιλανδαρίου, νάρθηκας καθολικού • 1803
Ζωγράφοι: Μοναχός Βενιαμίν και ιερομόναχος Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης
Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki
Wall painting • Hilandar monastery, Narthex of Katholikon • 1803
Painters: Monk Veniamin and hiermonk from Galatista
Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki
Wall painting • Simonopetra monastery, Refectory • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou
Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki (detail)
Wall painting • Simonopetra monastery, Refectory • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou 
Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης
Τοιχογραφία • Μονή Αγίας Αναστασίας, καθολικό  • τέλη 20ού αι.
Saint Theonas I, metropolitan of Thessaloniki
Wall painting • St Anastasia's monastery, Katholikon • late 20th c.
Άγιος Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης
Εικόνα • Μονή Αγίας Αναστασίας • 1836
Saint Theonas I, metrop. of Thessaloniki
Icon • St Anastasia's monastery • 1836
Οι άγιοι Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης, και Αναστασία η Φαρμακολύτρια
Εικόνα • Μονή Αγίας Αναστασίας • 1836
Saint Theonas I, metrop. of Thessaloniki, and Anastasia the Healer
Icon • St Anastasia's monastery • 1836
Οι άγιοι Θεωνάς Α´, Ιάκωβος ο οσιομάρτυς και Αναστασία η Φαρμακολύτρια
Εικόνα • Μονή Αγίας Αναστασίας • 1840
Saints Theonas I, metrop. of Thessaloniki, Jacob the martyr and Anastasia the Healer
Icon • St Anastasia's monastery • 1840
Οι άγιοι Γρηγόριος ο Παλαμάς και Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης
Εικόνα • Μονή Παντοκράτορος • 1861
Saints Gregorios Palamas and Theonas I, metrop. of Thessaloniki
Icon • Pantokratoros monastery • 1861
Η κοίμηση του αγίου Θεωνά
Αργυρεπίχρυση λειψανοθήκη • Μονή Αγίας Αναστασίας • τέλη 20ού αι.
The Dormition of Saint Theonas
Silver and gold reliquary • St Anastasia's monastery • late 20th c.

Σάββατο, 16 Μαΐου 2020

Οι άγιοι Ιάκωβος εκ Καστορίας, Ιάκωβος διάκονος και Διονύσιος, οι Ιβηροσκητιώτες (†1519) / Saints Jacob from Kastoria, hierodeacon Jacob, Dionysios, from the Skete of Iviron (†1519)

Άγιος Ιάκωβος ο οσιομάρτυρας
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, φιάλη • 1773 • Ζωγράφος: Μοναχός Μητροφάνης
Saint Jacob the monastic martyr
Wall painting • Docheiariou monastery, Phiale • 1773 • Painter: Monk Mitrophanes

Άγιος Ιάκωβος ο οσιομάρτυρας
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, λιτή καθολικού • 1783 
Ζωγράφοι: Αθανάσιος, Κωνσταντίνος και Ναούμ εκ Κορυτσάς
Saint Jacob the hieromartyr
Wall painting • Xeropotamou monastery, Lite of Katholikon • 1783
Painters: Athanasios, Konstantinos and Naum from Korçë
Οι άγιοι Ιάκωβος οσιομάρτυρας,  Διονύσιος [Ιάκωβος διάκονος] και Διονύσιος μοναχός
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, εξωτερική πύλη • 1788 
Ζωγράφοι: Μακάριος και Βενιαμίν εκ Γαλατίστης  
Saints Jacob the monastic martyr, Dionysios [Jacob the deacon] and Dionysios the monk
Wall painting • Dochiariou monastery's entrance • 1788
Painters: Makarios and Veniamin from Galatista
Οι άγιοι Ιάκωβος οσιομάρτυρας και Διονύσιος [=Ιάκωβος ο διάκονος]
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, εξωτερική πύλη • 1788 
Ζωγράφοι: Μακάριος και Βενιαμίν εκ Γαλατίστης  
Saints Jacob the monastic martyr and Dionysios [=Jacob the deacon]
Wall painting • Docheiariou monastery's entrance • 1788
Painters: Makarios and Veniamin from Galatista
Άγιος Ιάκωβος ο οσιομάρτυρας
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, εξωτερική πύλη • 1788 
Ζωγράφοι: Μακάριος και Βενιαμίν εκ Γαλατίστης  
Saint Jacob the monastic martyr
Wall painting • Docheiariou monastery's entrance • 1788
Painters: Makarios and Veniamin from Galatista
Άγιος Διονύσιος [=Ιάκωβος ο διάκονος]
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, εξωτερική πύλη • 1788 
Ζωγράφοι: Μακάριος και Βενιαμίν εκ Γαλατίστης  
Saint Dionysio [=Jacob the deacon]
Wall painting • Docheiariou monastery's entrance • 1788
Painters: Makarios and Veniamin from Galatista
Άγιος Διονύσιος ο οσιομάρτυς
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, εξωτερική πύλη • 1788 
Ζωγράφοι: Μακάριος και Βενιαμίν εκ Γαλατίστης  
Saint Dionysio the monastic martyr
Wall painting • Docheiariou monastery's entrance • 1788
Painters: Makarios and Veniamin from Galatista
Άγιος Ιάκωβος ο οσιομάρτυς
Τοιχογραφία • Μονή Αγίας Αναστασίας, τράπεζα • 19ος αι. • Ζωγράφοι εκ Γαλάτιστας
Saint Jacob the monastic martyr
Wall painting • St Anastasia's monastery, Refectory • 19th c. • Painters from Galatista
Οι άγιοι Ιάκωβος διάκονος, Ιάκωβος ο Γέρων και Διονύσιος μοναχός
Τοιχογραφία • Μονή Αγίας Αναστασίας • τέλη 20ού αι. 
Saints Jacob the deacon, Jacob the Elder and Dionysios the monk
Wall painting • St Anastasia's monastery • late 20th c.
Άγιος Ιάκωβος ο οσιομάρτυς
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009 
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Jacob the monastic martyr
Wall painting • Simonopetra monastery • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou
Ο άγιος Μόδεστος και ο οσιομάρτυς Ιάκωβος
Εικόνα • Πρωτάτο • 17ος αι. 
Saint Modest and the new martyr Jacob
Icon • Protato • 17th c.
Οι άγιοι Ιάκωβος διάκονος, Ιάκωβος ο Γέρων και Διονύσιος μοναχός
Εικόνα • Μονή Αγίας Αναστασίας • 1836 
Saints Jacob the deacon, Jacob the Elder and Dionysios the monk
Icon • St Anastasia's monastery • 1836
Οι άγιοι Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης, Ιάκωβος οσιομάρτυρας και Αναστασία η Φαρμακολύτρια
Εικόνα • Μονή Αγίας Αναστασίας • 1840 
Saints Theonas I, metrop. of Thessaloniki, Jacob the monastic martyr and Anastasia the Healer
Icon • St Anastasia's monastery • 1840
Οι άγιοι Ιάκωβος, Αρτέμιος και Μαρτινιανός
Εικόνα • Μονή Σιμωνόπετρας • αρχές 20ού αι. 
Saints Jacob, Artemios and Martinian
Icon • Simonopetra monastery • early 20th c.
Ο άγιος Ιάκωβος ο Γέρων ο Αγιορείτης
Εικόνα • Μονή Σιμωνόπετρας • 1993
Ζωγράφος: Αγιογραφικό εργαστήριο μονής Ευαγγελισμού Ορμύλιας
Saint Jacob the Elder the Athonite
Icon • Simonopetra monastery • 1993
Painter: Workshop of the monastery of Annunciation in Ormylia