ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020

Άγιος Αντώνιος του Κιέβου (983-1073) / St Anthony of Kiev (983-1073)

Άγιος Αντώνιος του Κιέβου
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Anthony of Kiev
Wall painting • Simonopetra monastery, Refectory • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou
Άγιος Αντώνιος του Κιέβου
Τοιχογραφία • Παλαιό Ρωσικό, κυρίως ναός • 2016
Ζωγράφος: Βασίλειος Ιγκόρεβιτς Νεστερένκο
Saint Anthony of Kiev
Wall painting • Old Russian monastery, main church • 2016
Painter: Vasily Igorevich Nesterenko
Η Παναγία του Σβένσκ και οι άγιοι Θεοδόσιος και Αντώνιος του Κιέβου
Εικόνα • Κίεβο • περ. 1290
Αυγοτέμπερα σε ξύλο • Πινακοθήκη Tretyakov, Μόσχα • 67x42 εκ.
Holy Virgin of Svensk with Saints Theodosios and Anthony of Kiev
Icon • Kiev • ca. 1290
Egg-Tempera on wood • Tretyakov Gallery • Moscow 67x42 cm
Ο άγιος Αντώνιος του Κιέβου (λεπτ.)
Εικόνα • Κίεβο • περ. 1290
Πινακοθήκη Tretyakov, Μόσχα • 67x42 εκ.
Saint Anthony of Kiev (detail)
Icon • Kiev • ca. 1290
Egg-Tempera on wood • Tretyakov Gallery • Moscow 67x42 cm
Οι άγιοι Θεοδόσιος και Αντώνιος του Κιέβου
Εικόνα Δέησης • Μονή Μεταμορφώσεως στο Σολοφκί • 16ος αι.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο • 22х8 εκ.
Saints Theodosios and Anthony of Kiev
Icon from a Deisis • Monastery of Transfiguration in Solovki • 16th c.
Tempera on wood • 22x8 cm
Οι άγιοι Θεοδόσιος και Αντώνιος του Κιέβου
Εικόνα • β´ μισό 17ου αι. • Ιστορικό Μουσείο Sanok Πολωνίας
Αυγοτέμπερα σε ξύλο • 116х99 εκ.
Saints Theodosios and Anthony of Kiev
Icon from a Deisis • 2nd half of 17th c. • HIstorical Museum of Sanok in Poland
Egg-Tempera on wood • 116х99 cm
Άγιος Αντώνιος του Κιέβου (λεπτ.)
Εικόνα • β´ μισό 17ου αι. • Ιστορικό Μουσείο Sanok Πολωνίας
Αυγοτέμπερα σε ξύλο • 116х99 εκ.
Saint Anthony of Kiev (detail)
Icon from a Deisis • 2nd half of 17th c.• HIstorical Museum of Sanok in Poland 
Egg-Tempera on wood • 116х99 cm
Η Παναγία και οι άγιοι Αντώνιος και Θεοδόσιος του Κιέβου
Εικόνα • αρχές 18ου αι.
Ζωγράφος: Αλεξέι Αντρέεβ (Алексей Андреев)
Κρατικό Ιστορικό Μουσείο, Μόσχα
Holy Virgin flanked by Saints Anthony and Theodosios of Kiev
Icon • Kiev • ca. 1290
Painter: Alexey Andreev (Алексей Андреев)
State Historical Museum, Moscow
Άγιος Αντώνιος του Κιέβου (λεπτ.)
Εικόνα • αρχές 18ου αι.
Ζωγράφος: Αλεξέι Αντρέεβ (Алексей Андреев)
Κρατικό Ιστορικό Μουσείο, Μόσχα
Saint Anthony of Kiev (detail)
Icon • early 18th c.
Painter: Alexey Andreev (Алексей Андреев)
State Historical Museum, Moscow
Άγιος Αντώνιος του Κιέβου
Εικόνα • αρχές 20ού αι. • Μουσείο Hermitage, Πετρούπολη • 31×25.8 εκ.
Ζωγράφος: Dikarev Michael Ivanovic
Saint Anthony of Kiev 
Icon from a Deisis • early 20th c. • Hermitage Museum, Saint Petersburg • 31×25.8 cm
Painter: Dikarev Michael Ivanovic
Ο άγιος Αντώνιος του Κιέβου
Εικόνα • 20ός αι. • Ζωγράφος: Samson Marzoev
Saint Anthony of Kiev
Icon • 20th c. • Painter: Samson Marzoev
Άγιος Αντώνιος του Κιέβου
Ξυλογραφία σε έντυπο μηναίο • Κίεβο, 1619
Saint Anthony of Kiev
Wood-engraving from an printed menaion • Kiev, 1619
Άγιος Αντώνιος του Κιέβου
Κέντημα (κάλυμμα του τάφου του Αγίου) • Μόσχα • τέλη 15ου-αρχές 16ου αι.
Κρατικό Ρωσικό Μουσείο Πετρούπολη
Saint Anthony of Kiev
Embroidery (Cover on the tomb of St Anthony) • Moscow • end 15th c.-early 16th c.
State Russian Museum, Saint Petersburg

Άγιος Αθανάσιος Α´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως (1230-1310) / Saint Athanasios I, patriarch of Constantinople (1230-1310)

Άγιος Αθανάσιος Α´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Athanasios I, patriarch of Constantinople
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter
Άγιος Αθανάσιος Α´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Athanasios I, patriarch of Constantinople
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter

Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Άγιος Νείλος ο Μυροβλύτης (†1651) / Saint Nilus the Mmyrrh-streamer (†1651)

Άγιος Νείλος ο μυροβλύτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint NIlus the Myrrh-streamer
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter
Άγιος Νείλος ο μυροβλύτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint NIlus the Myrrh-streamer (detail)
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter
Άγιος Νείλος ο Μυροβλύτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820
Ζωγράφος: Μοναχός Μητροφάνης εκ Βιζύης
Saint Nilus the Myrrh-streamer
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye
Άγιος Νείλος ο Μυροβλύτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820
Ζωγράφος: Μοναχός Μητροφάνης εκ Βιζύης
Saint Nilus the Myrrh-streamer (detail)
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye

Κυριακή 28 Ιουνίου 2020

Άγιος Αγάπιος της Κολιτσού (14ος αι.) / St Agapius of Kolitsou (14th c.)

Άγιος Αγάπιος της σκήτης Κολιτσού
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Agapius of the Kolitsou skete
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter

Άγιος Νικόδημος ο δοχειάρης (14ος αι.) / Saint Nicodemus the manciple (14th c.)

Άγιος Νικόδημος ο δοχειάρης
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, τράπεζα • 1786
Ζωγράφος: Μοναχός Μακάριος εκ Γαλατίστης
Saint Nicodemus the manciple
Wall painting • Vatopedi monastery, Refectory • 1786
Painter: Monk Makarios from Galatista
Άγιος Νικόδημος (ο δοχειάρης;)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Nicodemus (the manciple?)
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter

Άγιος Νικόδημος (ο δοχειάρης;) (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Nicodemus (the manciple?) (detail)
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter 

Άγιος Νικόδημος ο δοχειάρης
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, προστώο παλαιάς πύλης • 19ος αι.
Saint Nicodemus the manciple
Wall painting • Vatopedi Monastery, old entrance • 19th c. 
Άγιος Νικόδημος ο δοχειάρης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, προστώο παλαιάς πύλης • 19ος αι.
Saint Nicodemus the manciple (detail)
Wall painting • Vatopedi Monastery, old entrance • 19th c.

Άγιος Νικόδημος ο δοχειάρης
Λεπτομέρεια λειψανοθήκης αγίου Ευδοκίμου • 1849
Saint Nicodemus the manciple
Detail of St Eudocimus reliquary • 1849

Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω (†1541) / Saint Dionysios of Olympus (†1541)

Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου • 1755
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος και Αθανάσιος εκ Κορυτσάς
Saint Dionysios of Olympus
Wall painting • Skete of St Dimitrios • 1755
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë 
Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου • 1755
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος και Αθανάσιος εκ Κορυτσάς
Saint Dionysios of Olympus (detail)
Wall painting • Skete of St Dimitrios • 1755
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë  
Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίας Άννας, κυριακό • 1757  
Έργο Κωνσταντίνου και Αθανασίου εκ Κορυτσάς 
Saint Dionysius of Olympus
Wall painting • Skete of St Anna, Kyriakon • 1757
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë 
Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίας Άννας, κυριακό • 1757  
Έργο Κωνσταντίνου και Αθανασίου εκ Κορυτσάς 
Saint Dionysius of Olympus (detail)
Wall painting • Skete of St Anna, Kyriakon • 1757
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë 
Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω
Τοιχογραφία • Μονή Καρακάλλου, νάρθηκας καθολικού • 1762
Saint Dionysios of Olympus
Wall painting • Karakallou Monastery, Narthex of Katholikon • 1762 
Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Καρακάλλου, νάρθηκας καθολικού • 1762
Saint Dionysios of Olympus (detail)
Wall painting • Karakallou Monastery, Narthex of Katholikon • 1762
Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω
Τοιχογραφία • Προβάτα, κελλί Αγίας Τριάδας • 1842
Ζωγράφος: Μοναχός Γεννάδιος ο Ρώσος
Saint Dionysios of Olympus
Wall painting • Provata, Cell of Holy Trinity • 1842
Painter: Monk Gennadios the Russian 
Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Dionysios of Olympus
Wall painting • Simonopetra Monastery • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou
Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Dionysios of Olympus (detail)
Wall painting • Simonopetra Monastery • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou