ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022

Άγιος νεομάρτυς Κωνσταντίνος ο εξ Αγαρηνών ο Μυτιληναίος (†1819) / New Martyr Constantine the Former Hagarene from Mytilene (†1819)

Άγιος Κωνσταντίνος ο εξ Αγαρηνών. Σκηνές εκ του μαρτυρίου του
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820
Ζωγράφος: Μοναχός Μητροφάνης εκ Βιζύης
Saint Constantine the Former Hagarene. Scenes from his torture
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye