ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Τρίτη 28 Απριλίου 2020

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (1296-1359) / Saint Gregorios Palamas (1296-1359). Τοιχογραφίες / Wall paintings

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, παρεκκλήσιο Αγίων Αναργύρων, διακονικό • 1365/71
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Vatopedi monastery, Chapel of Holy Unmercenaries, Diakonikon • 1365/71
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, ναός Αγίων Αναργύρων, διακονικό • 1365/71
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting • Vatopedi monastery, Church of Holy Unmercenaries, Diakonikon • 1365/71
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Θεσσαλονίκη, Μονή Βλατάδων, καθολικό • περ. 1370
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Thessaloniki, Vlatadon monastery, Katholikon • ca. 1370
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Θεσσαλονίκη, Μονή Βλατάδων, 
παρεκκλήσιο Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου • περ. 1370
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Thessaloniki, Vlatadon monastery, 
Chapel of Holy Apostles Peter and Paul • ca. 1370
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Θεσσαλονίκη, Μονή Βλατάδων, 
παρεκκλήσιο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου • περ. 1370
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting • Thessaloniki, Vlatadon monastery, 
Chapel of Holy Apostles Peter and Paul • ca. 1370
Οι άγιοι Δημήτριος και Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Θεσσαλονίκη, ναός Αγίου Δημητρίου • περ. 1370
Saints Dimitrios and Gregorios Palamas
Wall painting • Thessaloniki, Church of St Dimitrios • ca. 1370
Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Θεσσαλονίκη, ναός Αγίου Δημητρίου • περ. 1370
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Thessaloniki, Church of St Dimitrios • ca. 1370
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Καστοριά, ναός Αγίου Γεωργίου του Βουνού • δεκαετία 1370
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Kastoria, Church of St George of the Mountain • 1370s 
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Καστοριά, ναός Αγίου Γεωργίου του Βουνού • δεκαετία 1370
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting • Kastoria, Church of St George of the mountain • 1370s 
Άγιοι Εύπλους και Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Καστοριά, ναός Αγίων Τριών, διακονικό • 1401
Saints Euplous and Gregorios Palamas
Wall painting • Kastoria, Church the Three Saints, Diakonikon • 1401 
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Καστοριά, ναός Αγίων Τριών • 1401
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting • Kastoria, Church the Three Saints • 1401 
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μεγίστη Λαύρα, καθολικό • 1534/35
Ζωγράφος: Θεοφάνης ο Κρης (Στρελίτζας-Μπαθάς)
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Great Lavra, Katholikon • 1534/35
Painter: Theophanes the Cretan (Strelitzas–Bathas)
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μεγίστη Λαύρα, καθολικό • 1534/35
Ζωγράφος: Θεοφάνης ο Κρης (Στρελίτζας-Μπαθάς)
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting • Great Lavra, Katholikon • 1534/35
Painter: Theophanes the Cretan (Strelitzas–Bathas)
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μεγίστη Λαύρα, τράπεζα • περ. 1535
Ζωγράφος: Θεοφάνης Στρελίτζας-Μπαθάς (αποδ.)
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Great Lavra, Refectory • 1535
Painter: Theophanes Strelitzas–Bathas (attrib.)
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μεγίστη Λαύρα, τράπεζα • περ. 1535
Ζωγράφος: Θεοφάνης Στρελίτζας-Μπαθάς (αποδ.)
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting • Great Lavra, Refectory • ca. 1535
Painter: Theophanes Strelitzas–Bathas (attrib.)
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Ξενοφώντος, ιερό παλαιού καθολικού • 1544
Ζωγράφος: Αντώνιος
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Xenophontos monastery, Sanctuary of the Old Katholikon • 1544
Painter: Antonios
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Σταυρονικήτα, καθολικό • 1545/6
Ζωγράφος: Θεοφάνης ο Κρης 
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Stavronikita monastery, Katholikon • 1545/6
Painter: Theophan the Cretan 
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Σταυρονικήτα, καθολικό • 1545/6
Ζωγράφος: Θεοφάνης ο Κρης 
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting • Stavronikita monastery, Katholikon • 1545/6
Painter: Theophan the Cretan 
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Σταυρονικήτα, τράπεζα • 1545/6
Ζωγράφος: Θεοφάνης ο Κρης και ο γιος του Συμεών (αποδ.)
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Stavronikita monastery, Refectory • 1545/6
Painter: Theophan the Cretan and his son Symeon (attr.)
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, καθολικό • 1546/47 • Ζωγράφος: Τζώρτζης ο Κρης
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Dionysiou monastery, katholikon • 1546/47 • Painter: Tzortzis the Cretan
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, καθολικό • 1546/47 • Ζωγράφος: Τζώρτζης ο Κρης
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting • Dionysiou monastery, katholikon • 1546/47 • Painter: Tzortzis the Cretan
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Καστοριά, Μονή Παναγίας Μαυριώτισσας, 
παρεκκλήσιο Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, 1552
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Kastoria, Panagia Mavriotissa monastery, 
Chapel of St John the Theologian, 1552
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Δουσίκου • 1557
Ζωγράφος: Τζώρτζης ο Κρης
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Dousikou monastery • 1557
Painter: Tzortzis the Cretan
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, ιερό καθολικού • 1567/8
Ζωγράφος: Τζώρτζης (αποδ.)
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Docheiariou monastery, Sanctuary of Katholikon • 1567/8
Painter: Tzortzis (attrib.)
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, λιτή καθολικού • 1567/8
Ζωγράφος: Τζώρτζης (αποδ.)
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Docheiariou monastery, Lite of Katholikon • 1567/8
Painter: Tzortzis (attrib.)
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Καστοριά, ναός Αγίου Γεωργίου του Βουνού • μέσα 16ου αι.
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Kastoria, Church of St George of the Mountain • mid 16th c.
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Καστοριά, ναός Αγίου Γεωργίου του Βουνού • μέσα 16ου αι.
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Kastoria, Church of St George of the mountain • mid 16th c.
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, τράπεζα • 1603 
Ζωγράφος: Μοναχός Δανιήλ (αποδ.)
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Dionysiou monastery, Refectory • 1603 
Painter: Monk Daniel (attrib.)
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, τράπεζα • 1603 
Ζωγράφος: Μοναχός Δανιήλ (αποδ.)
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting • Dionysiou monastery, Refectory • 1603 
Painter: Monk Daniel (attrib.)
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, παρεκκλήσιο Αγίου Θεολόγου • 1608
Ζωγράφοι: Μοναχοί Δανιήλ και Μερκούριος
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Dionysiou monastery, Chapel of St John the Theologian • 1608
Painters: Monks Daniel and Merkourios
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου • 1609
Ζωγράφος: Μοναχός Δανιήλ
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Dionysiou monastery, Chapel of St George • 1609
Painter: Monk Daniel
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου • 1609
Ζωγράφος: Μοναχός Δανιήλ
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting • Dionysiou monastery, Chapel of St George • 1609
Painter: Monk Daniel
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Καστοριά, ναός Ταξιάρχη Τσιατσαπά • 1622
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Kastoria, Church of Taxiarchis Tsiatsapa • 1622
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, παρεκκλήσιο Αγίου Νικολάου • α´τέταρτο 17ου αι.
Ζωγράφος: Μοναχός Μερκούριος (αποδ.)
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Dionysiou monastery, Chapel of St Nicholas • 1st quarter 17th c.
Painter: Monk Merkourios (attrib.)
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, κοιμητηριακός ναός Αγίων Πάντων • 1627
Ζωγράφος: Μοναχός Μερκούριος
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Dionysiou monastery, cemetery church of All Saints • 1627
Painter: Monk Merkourios
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, παρεκκλήσιο Αγίου Χρυσοστόμου • περ. 1695
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Dionysiou monastery, Chapel of St John the Chrysostom • ca. 1695
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, παρεκκλήσιο Αγίου Χρυσοστόμου • περ. 1695
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting • Dionysiou monastery, Chapel of St John the Chrysostom • ca. 1695
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, αρσανάς, ναός Αγίου Δημήτριου • 18ος αι.
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Dionysiou monastery, Arsanas, Church of St Dimitrios • 18th c.
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, εξωνάρθηκας καθολικού • δεκαετία 1710
Ζωγράφος: Δαβίδ από Σελενίτσα Αυλώνα (αποδ.) 
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Docheiariou monastery, Exonarthex of Katholikon • 1710s
Painter: David from Selenitsa at Aulona (attrib.)
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς 
Τοιχογραφία • Μεγίστη Λαύρα, ναός Παναγίας Κουκουζέλισσας • 1719
Ζωγράφος: Δαμασκηνός ιερομόναχος εξ Ιωαννίνων
Saint Gregorios Palamas 
Wall painting • Great Lavra, Church of Panagia Koukouzelissa • 1719
Painter: Hieromonk Damascene from Ioannina
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μεγίστη Λαύρα, ναός Παναγίας Κουκουζέλισσας • 1719
Ζωγράφος: Δαμασκηνός ιερομόναχος εξ Ιωαννίνων
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting • Great Lavra, Church of Panagia Koukouzelissa • 1719
Painter: Hieromonk Damascene from Ioannina
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Θεσσαλονίκη, ναός Νέας Παναγίας • 1727
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Thessaloniki, Church of Nea Panagia • 1727
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Θεσσαλονίκη, ναός Νέας Παναγίας • 1727
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting • Thessaloniki, Church of Nea Panagia, Sanctuary • 1727
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, παρεκκλήσιο Παναγίας Γοργοϋπηκόου • 1744
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Docheiariou monastery, Chapel of Gorgoepikoos • 1744
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Παντοκράτορος, τράπεζα • 1749
Ζωγράφοι: Ιερομόναχοι Σεραφείμ, Κοσμάς και Ιωαννίκιος εξ Ιωαννίνων
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Pantokratoros monastery, Refectory • 1749
Painters: Hieromonks Seraphim, Kosmas and Ioannikios from Ioannina
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Παντοκράτορος, τράπεζα • 1749
Ζωγράφοι: Ιερομόναχοι Σεραφείμ, Κοσμάς και Ιωαννίκιος εξ Ιωαννίνων
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting • Pantokratoros monastery, Refectory • 1749
Painters: Hieromonks Seraphim, Kosmas and Ioannikios from Ioannina
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Φιλοθέου, ιερό καθολικού • 1752 
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος και Αθανάσιος εκ Κορυτσάς 
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Philotheou monastery, Sanctuary of Katholikon • 1752
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë 
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου • 1755
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος και Αθανάσιος εκ Κορυτσάς
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Skete of St Dimitrios • 1755
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë 
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου • 1755
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος και Αθανάσιος εκ Κορυτσάς
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting • Skete of St Dimitrios • 1755
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë  
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίας Άννας, κυριακό • 1757
Ζωγράφοι: Αθανάσιος και Κωνσταντίνος εκ Κορυτσάς
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Skete of St Anna, Kyriakon • 1757
Painters: Athanasios and Konstantinos from Korçë
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Σκήτη Ξενοφώντος, κυριακό • 1766 
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος και Αθανάσιος εκ Κορυτσάς 
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Skete of Xenophontos monastery, Kyriakon • 1766
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë 
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Σκήτη Ξενοφώντος, κυριακό • 1766 
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος και Αθανάσιος εκ Κορυτσάς  
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Skete of Xenophontos monastery, Kyriakon • 1766
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë 
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Καρυές, Αντιπροσωπείο μονής Γρηγορίου, ναός Αγίου Τρύφωνος • 1773
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Karyes, Representative's house of Grigoriou monastery, Church of St Tryphon • 1773
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Καρυές, Αντιπροσωπείο μονής Γρηγορίου, ναός Αγίου Τρύφωνος • 1773
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting • Karyes, Representative's house of Grigoriou monastery, Church of St Tryphon • 1773
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Ζωγράφου, παρεκκλήσιο Αγίου Δημητρίου • 18ος αι.
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Zographou monastery, Chapel of St Dimitrios • 18th c.
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Ζωγράφου, παρεκκλήσιο Κοιμήσεως της Θεοτόκου • 1780
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Zographou monastery, Chapel of the Assumption of the Holy Virgin • 1780
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Ζωγράφου, παρεκκλήσιο Κοιμήσεως της Θεοτόκου • 1780
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting • Zographou monastery, Chapel of the Assumption of the Holy Virgin • 1780
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, ιερό καθολικού • 1783 
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος και Αθανάσιος εκ Κορυτσάς  
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Xeropotamou monastery, Sanctuary of Katholikon • 1783
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë 
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, ιερό καθολικού • 1783 
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος και Αθανάσιος εκ Κορυτσάς  
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting • Xeropotamou monastery, Sanctuary of Katholikon • 1783
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë 
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, εξωνάρθηκας καθολικού • 1783 
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος και Αθανάσιος εκ Κορυτσάς  
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Xeropotamou monastery, Exonarthex of Katholikon • 1783
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë 
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Χιλανδαρίου, νάρθηκας καθολικού • 1803
Ζωγράφοι: Μοναχός Βενιαμίν και ιερομόναχος Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Hilandar monastery, Narthex of Katholikon • 1803
Painters: Monk Veniamin and hieromonk Zacharias from Galatista
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Χιλανδαρίου, νάρθηκας καθολικού • 1803
Ζωγράφοι: Μοναχός Βενιαμίν και ιερομόναχος Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting • Hilandar monastery, Narthex of Katholikon • 1803
Painters: Monk Veniamin and hieromonk Zacharias from Galatista
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Καρυές, Τυπικαριό Αγίου Σάββα • 1806
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Karyes, Typikarion of St Sava • 1806
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Άγιος Βασίλειος μονής Χιλανδαρίου • 1810
Ζωγράφοι: Μακάριος Γαλατσιάνος μετά της συνοδείας αυτού
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • St Basil near monastery of Hilandar• 1810
Painters: Makarios from Galatista and his company
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονύδριο Αγίου Βασιλείου • 1810
Ζωγράφοι: Μακάριος Γαλατσιάνος μετά της συνοδείας αυτού
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting • St Basil • 1810
Painters: Makarios from Galatista and his company
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Ζωγράφου, ιερό καθολικού • 1817
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Zographou monastery, Sanctuary of the Katholikon • 1817
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Εσφιγμένου, ιερό καθολικού • 1818
Ζωγράφοι: Αυτάδελφοι μοναχός Βενιαμίν, Ζαχαρίας ιερομόναχος και Μακάριος
Saint Gregorios Palamas
Wall painting •  Esphigmenou monastery, Sanctuary of Katholikon • 1818
Painters: Brothers Monk Veniamin, hieromonk Zacharias and Makarios
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, κάθισμα Αγίων Αποστόλων • 1818
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Dionysiou monastery, Cell of the Holy Apostels • 1818
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, κάθισμα Αγίων Αποστόλων • 1818
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting • Dionysiou monastery, Cell of the Holy Apostels • 1818
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, νάρθηκας καθολικού • 1819
Saint Gregorios Palamas
Wall painting •  Vatopedi monastery, Narthex of Katholikon • 1819
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Παντοκράτορος, παρεκκλήσιο Τιμίου Προδρόμου • 1819
Ζωγράφοι: Μακάριος και Βενιαμίν αυτάδελφοι εκ Γαλατίστης
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Pantokratoros monastery, Chapel of St John the Forerunner • 1819
Painters: Brothers Makarios and Veniamin from Galatista
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Παντοκράτορος, παρεκκλήσιο Τιμίου Προδρόμου • 1819
Ζωγράφοι: Μακάριος και Βενιαμίν αυτάδελφοι εκ Γαλατίστης
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting • Pantokratoros monastery, Chapel of St John the Forerunner • 1819
Painters: Brothers Makarios and Veniamin from Galatista
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή Κυριακού • 1820 
Ζωγράφος: Μοναχός Μητροφάνης εκ Βυζύης
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή Κυριακού • 1820 
Ζωγράφος: Μοναχός Μητροφάνης εκ Βυζύης
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Ζάβορδα, Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ • 1835
Ζωγράφος: Γεώργιος και ο γιος του Μανουήλ εκ Σελίτζης
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Zavorda, Church of Archangel Michale • 1835
Painter: George and his son Manuel from Selitza
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Προβάτα, κελλί Αγίας Τριάδας • 1842
Ζωγράφος: Μοναχός Γεννάδιος ο Ρώσος
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Provata, Cell of Holy Trinity • 1842
Painter: Monk Gennadios the Russian
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Προβάτα, κελλί Αγίας Τριάδας • 1842
Ζωγράφος: Μοναχός Γεννάδιος ο Ρώσος
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting • Provata, Cell of Holy Trinity • 1842
Painter: Monk Gennadios the Russian
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, παρεκκλήσιο Αγίας Ζώνης • 1860
Ζωγράφοι: Αυτάδελφοι μοναχός Βενιαμίν, Ζαχαρίας ιερομόναχος και Μακάριος
Saint Gregorios Palamas
Wall painting •  Vatopedi monastery, Chapel of the Holy Girdle • 1860
Painters: Brothers Monk Veniamin, hieromonk Zacharias and Makarios
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, παρεκκλήσιο Αγίας Ζώνης • 1860
Ζωγράφοι: Αυτάδελφοι μοναχός Βενιαμίν, Ζαχαρίας ιερομόναχος και Μακάριος
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting •  Vatopedi monastery, Chapel of the Holy Girdle • 1860
Painters: Brothers Monk Veniamin, hieromonk Zacharias and Makarios
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Παντοκράτορος, παρεκκλήσιο Κοιμήσεως της Θεοτόκου • 1868 
Ζωγράφοι: Ιερομόναχοι Βενιαμίν και Γρηγόριος και μοναχός Μακάριος
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Pantokratoros monastery • 1868
Painters: Hieromonks Veniamin and Gregorios and monk Makarios
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Gregorios Palamas
Wall painting • Simonopetra monastery, Refectory • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Gregorios Palamas (detail)
Wall painting • Simonopetra monastery, Refectory • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou