ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Δευτέρα 20 Απριλίου 2020

Άγιος Σάββας Β´, αρχιεπ. Σερβίας (1201-1271) / Saint Sava II, archbishop of Serbia (1201-1271)

Predislav ιερομ. Nemanjic (μετέπειτα Σάββας Β´), 
Αρσένιος Α´και Σάββας Α´, αρχιεπ. Σερβίας
Τοιχογραφία • Μονή Studenica, παρεκκλήσιο Αγίου Συμεών • 1233/34
Hieromonk Predislav Nemanjic (future Saint Sava II), 
Arsenios I, and Sava I, archbishops of Serbia
Wall painting • Studenica monastery, Chapel of St Symeon • 1233/34
Predislav ιερομ. Nemanjic (Σάββας Β´) (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Studenica, παρεκκλήσιο Αγίου Συμεών • 1233/34
Hieromonk Predislav Nemanjic (Saint Sava II) (detail)
Wall painting • Studenica monastery, Chapel of St Symeon • 1233/34
Predislav ιερομ.  Nemanjic (Σάββας Β´), 
Τοιχογραφία • Μονή Studenica, 
παρεκκλήσιο Αγίου Συμεών • 1233/34
Hieromonk Predislav Nemanjic (Saint Sava II), 
Wall painting • Studenica monastery, 
Chapel of St Symeon • 1233/34
Άγιοι Σάββας Β´ και Αρσένιος Α´, αρχιεπ. Σερβίας
Τοιχογραφία • Μονή Sopoćani • δεκαετία 1270
Saints Sava II and Arsenije I, archbishops of Serbia
Wall painting • Sopoćani monastery • 1270s
Άγιος Σάββας Β´, αρχιεπ. Σερβίας
Τοιχογραφία • Μονή Sopoćani • δεκαετία 1270
Saint Sava II, archbishop of Serbia
Wall painting • Sopoćani monastery • 1270s
Η κοίμηση του αγίου Σάββα Β´, αρχιεπ. Σερβίας
Τοιχογραφία • Πατριαρχείο Ιπεκίου, ναός Αγίων Αποστόλων • 1633/34 (ανακαίν.)
The dormition of St Sava II, archbishop of Serbia
Wall painting • Patriarchate of Peć, Church of Sts Apostels • 1633/34 (renov.)
Η κοίμηση του αγίου Σάββα Β´, αρχιεπ. Σερβίας (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Πατριαρχείο Ιπεκίου, ναός Αγίων Αποστόλων • 1633/34 (ανακαίν.)
The dormition of St Sava II, archbishop of Serbia (detail)
Wall painting • Patriarchate of Pec, Church of Sts Apostels • 1633/34 (renov.)