ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Παρασκευή 3 Απριλίου 2020

Άγιος Ιωάσαφ ο Μετεωρίτης (1349/50-1423) / Saint Joasaph Meteoritis (1349/50-1423)

Άγιος Ιωάσαφ ο Μετεωρίτης
Τοιχογραφία • Μεγάλο Μετέωρο, παλαιό καθολικό • 1483
Saint Joasaph Meteoritis
Wall-painting • Great Meteoron, Old Katholikon • 1483
Άγιος Ιωάσαφ ο Μετεωρίτης
Τοιχογραφία (λεπτ.) • Μεγάλο Μετέωρο, παλαιό καθολικό • 1483
Saint Joasaph Meteoritis
Wall painting (detail) • Great Meteoron, Old Katholikon • 1483

Άγιος Ιωάσαφ ο Μετεωρίτης
Τοιχογραφία • Μεγάλο Μετέωρο, καθολικό • 1552
Saint Joasaph Meteoritis
Wall painting • Great Meteoron, Katholikon • 1552

Άγιοι Αθανάσιος και Ιωσήφ, κτήτορες Μεγάλου Μετεώρου
Τοιχογραφία • Μεγάλο Μετέωρο, νάρθηκας καθολικού • 1552
Saints Athanasios and Joasaph, founders of Great Meteoron
Wall painting • Great Meteoron, Narthex of Katholikon • 1552
Άγιοι Αθανάσιος και Ιωάσαφ, κτήτορες Μεγάλου Μετεώρου
Εικόνα • Μεγάλο Μετέωρο • 1822
Saints Athanasios and Joasaph, founders of Great Meteoron
Icon • Great Meteoron • 1822


Η αργυρή λειψανοθήκη με την κάρα του αγίου Ιωάσαφ του Μετεωρίτη
1789
The silver reliquary with the skull of Saint Joasaph Meteoritis
1789