ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

Άγιος Νήφων Β´ πατρ. Κωνσταντινουπόλεως (†1508) / Saint Niphon II patriarch of Constantinople (†1508) / Εικόνες, Icons

Ο άγιος Νήφων και ο βοεβόδας Νεάγκος
Εικόνα ενσωματωμένη στην λειψανοθήκη του αγίου • Μονή Διονυσίου • 1515
Saint Niphon and voevod Neagoe Basarab
Icon embedded at the reliquary of saint Niphon • Dionysiou monastery • 1515
Άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως
Εικόνα • Μονή Διονυσίου • 16ος αι.
Saint Niphon II, patriarch of Constantinople
Icon • Dionysiou monastery • 16th c.
Οι άγιοι Νήφων, Πρόδρομος και Διονύσιος
Εικόνα• Μονή Διονυσίου, άμβωνας τράπεζας • 1730
Saints Niphon, John the Forerunner and Dionysios
Icon • Dionysiou monastery, Amvon of the Refectory • 1730

Ο άγιος Νήφων, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως
Εικόνα• Μονή Διονυσίου, άμβωνας τράπεζας • 1730
Saint Niphon, patriarch of Constantinople
Icon • Dionysiou monastery, Amvon of the Refectory • 1730
Ο άγιος Νήφων, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως (λεπτ.)
Εικόνα• Μονή Διονυσίου, άμβωνας τράπεζας • 1730
Saint Niphon, patriarch of Constantinople (detail)
Icon • Dionysiou monastery, Amvon of the Refectory • 1730