ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Δευτέρα 13 Απριλίου 2020

Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης (περ. 1270-1365) / St Maximos Kafsokalyvis (ca 1270-1365)

Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, λιτή καθολικού • 1547
Έργο Τζώρτζη ζωγράφου 
Saint Maximos Kausokalyvitis
Wall painting • Dionysiou monastery, Lite of Katholikon • 1547
Work by Tzortzis the painter

Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, παρεκκλήσιο Αγίου Νικολάου 
Α´ τέταρτο 17ου αι. • Έργο Μερκουρίου μοναχού (αποδ.)
Saint Maximos Kausokalyvitis
Wall painting • Dionysiou monastery, Chapel of St Nicholaos 
1st quarter of 17th c. • Work by Monk Merkourios (attrib.)
Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης
Τοιχογραφία • Πρωτάτο, εξωνάρθηκας • τέλη 18ου αι.
Saint Maximos Kausokalyvitis
Wall painting • Protaton, Exonarthex • Late 18th c.
Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Πρωτάτο, εξωνάρθηκας • τέλη 18ου αι.
Saint Maximos Kausokalyvitis (detail)
Wall painting • Protaton, Exonarthex • Late 18th c.Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης
Τοιχογραφία • Μονή Φιλοθέου, εξωνάρθηκας καθολικού • 1765
Έργο Αθανασίου και Κωνσταντίνου εκ Κορυτσάς 
Saint Maximos Kausokalyvitis
Wall painting • Philotheou monastery, exonarthex of Katholikon • 1765
Work by Athanasios and Konstantinos from Korçë

Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Φιλοθέου, εξωνάρθηκας καθολικού • 1765
Έργο Αθανασίου και Κωνσταντίνου εκ Κορυτσάς 
Saint Maximos Kausokalyvitis (detail)
Wall painting • Philotheou monastery, exonarthex of Katholikon • 1765
Work by Athanasios and Konstantinos from Korçë
Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, καθολικό • 1783
Έργο Αθανασίου και Κωνσταντίνου εκ Κορυτσάς 
Saint Maximos Kausokalyvitis
Wall painting • Xiropotamou monastery, Katholikon • 1783
Work by Athanasios and Konstantinos from Korçë

Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Maximos Kausokalyvitis
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter
Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Maximos Kausokalyvitis (detail)
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter
Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009
Έργο Δημητρίου Χατζηαποστόλου 
Saint Maximos Kausokalyvitis
Wall painting • Simonopetra monastery, Refectory • 2009
Work by Dimitrios Hatziapostolou

Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009
Έργο Δημητρίου Χατζηαποστόλου 
Saint Maximos Kausokalyvitis (detail)
Wall painting • Simonopetra monastery, Refectory • 2009
Work by Dimitrios Hatziapostolou

Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης και Θεόδωρος Συκεώτης
Εικονίδιο χορού • Μονή Καρακάλλου • αρχές 19ου αι.
Έργο Μοναχού Μητροφάνη εκ Βυζύης (αποδ.)
Saint Maximos Kausokalyvitis and Theodoros Sykeotis
Icon • Karakallou monastery • Early 19th c.
Work by Monk Metrophanes from Bizye
Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης
Μικρογραφία, χειρ. μονής Βατοπαιδίου αρ. 47, φ.1r • 15ος αι. 
Saint Maximos Kausokalyvitis
Miniature, ms. Vatopediou monastery 47, f.1r • 15th c.


Σκηνές βίου του αγίου Μαξίμου • «Η Θεοτόκος κελεύει τον άγιον ν’ ανέλθη εις τον Άθωνα»
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820 
Έργο Μοναχού Μητροφάνη εκ Βιζύης
Scenes from the life of Saint Maximos • The Holy Virgin orders saint Maximos to come on mount Athos
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye
Σκηνές βίου του αγίου Μαξίμου • «Ο άγιος Μάξιμος συνομιλεί με την Θεοτόκον»
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820 
Έργο Μοναχού Μητροφάνη εκ Βιζύης
Scenes from the life of Saint Maximos • Saint Maximos is discussing with the Holy Virgin
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye
Σκηνές βίου του αγίου Μαξίμου • «Ο άγιος Μάξιμος ονειδίζεται ως πεπλανημένος»
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820 
Έργο Μοναχού Μητροφάνη εκ Βιζύης
Scenes from the life of Saint Maximos • Saint Maximos is being disapproved as misguieded
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye
Σκηνές βίου του αγίου Μαξίμου • «Ο άγιος Μάξιμος συνομιλεί με τον Σιναΐτην Γρηγόριον»
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820 
Έργο Μοναχού Μητροφάνη εκ Βιζύης
Scenes from the life of Saint Maximos • Saint Maximos discusses with saint Gregory of Sinai
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye
Σκηνές βίου του αγίου Μαξίμου • «Ο άγιος πέταται εν τω αέρι»
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820 
Έργο Μοναχού Μητροφάνη εκ Βιζύης
Scenes from the life of Saint Maximos • Saint Maximos is flying in the air
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye
Σκηνές βίου του αγίου Μαξίμου • «Ο άγιος προφητεύει τοις βασιλεύσι τα εσόμενα»
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820 
Έργο Μοναχού Μητροφάνη εκ Βιζύης
Scenes from the life of Saint Maximos • Saint Maximos is foretelling to the kings what will happen
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye
Σκηνές βίου του αγίου Μαξίμου • «Ο άγιος κατασκευάζη καλύβας εκ χόρτου»
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820 
Έργο Μοναχού Μητροφάνη εκ Βιζύης
Scenes from the life of Saint Maximos • Saint Maximos construct huts out of grass
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye
Σκηνές βίου του αγίου Μαξίμου • «Ο άγιος κατασκευάζη καλύβας εκ χόρτου» και «Ο άγιος πυρπολεί τας καλύβας αυτού και αναχωρεί»
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820 
Έργο Μοναχού Μητροφάνη εκ Βιζύης
Scenes from the life of Saint Maximos • Saint Maximos constructing huts out of grass and Saint Maximos burns his huts and departs
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye
Σκηνές βίου του αγίου Μαξίμου • «Ο άγιος πειραζόμενος υπό των δαιμόνων»
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820 
Έργο Μοναχού Μητροφάνη εκ Βιζύης
Scenes from the life of Saint Maximos • Saint Maximos tempted of the daimons
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye
Σκηνές βίου του αγίου Μαξίμου • «Η κοίμησις του αγίου Μαξίμου»
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820 
Έργο Μοναχού Μητροφάνη εκ Βιζύης
Scenes from the life of Saint Maximos • Saint's Maximos dormition
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye