ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

Άγιος Φιλόθεος Κόκκινος (1300-1379) / Saint Philotheos Kokkinos (1300-1379)

Άγιος Φιλόθεος Κόκκινος, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως 
Τοιχογραφία • Μονή Ραβάνιτσα • δεκαετία 1380
Saint Philotheos Kokkinos, patriarch of Constantinople
Wall painting • Ravanica monastery • 1380s
Άγιος Φιλόθεος Κόκκινος, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Ραβάνιτσα • δεκαετία 1380
Saint Philotheos Kokkinos, patriarch of Constantinople (detail)
Wall painting • Ravanica monastery • 1380s
Άγιος Φιλόθεος Κόκκινος, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως 
Τοιχογραφία • Μονή Ζωγράφου, λιτή καθολικού • 1817
Έργο Μοναχού Μητροφάνη εκ Βυζύης
Saint Philotheos Kokkinos, patriarch of Constantinople
Wall painting • Zographou monastery, Lite of Katholikon • 1817
Work by Monk Metrophanes from Bizye
Άγιος Φιλόθεος Κόκκινος, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως 
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων • 1820
Έργο Μοναχού Μητροφάνη εκ Βυζύης
Saint Philotheos Kokkinos, patriarch of Constantinople
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia • 1820
Work by Monk Metrophanes from Bizye
Άγιος Φιλόθεος Κόκκινος, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως 
Λεπτομέρεια μικρογραφίας: Η Σύνοδος των Βλαχερνών του 1351 (κώδικα Paris. gr. 1242, φ. 5v) • περ. 1370-1375
Saint Philotheos Kokkinos, patriarch of Constantinople
Detail from the miniature: The Council of Blachernae in 1351 (Paris. gr. 1242, f. 5v) 
ca. 1370-1375