ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Δευτέρα 6 Απριλίου 2020

Άγιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης (1302-1380) / Saint Athanasios Meteoritis (1302-1380)

Άγιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης
Τοιχογραφία • Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά, νάρθηκας καθολικού 
1527 • Έργο Θεοφάνη του Κρητός 
Saint Athanasios Meteoritis
Wall painting • St Nikolaos Anapafsas monastery, Narthex of Katholikon
1527 • Painter: Theofanis the Cretan


Άγιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης
Τοιχογραφία • Μεγάλο Μετέωρο, παλαιό καθολικό • 1552 
Saint Athanasios Meteoritis
Wall painting • Great Meteoron, old Katholikon • 1552


Άγιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης
Τοιχογραφία (λεπτ.) • Μεγάλο Μετέωρο, παλαιό καθολικό • 1552 
Saint Athanasios Meteoritis
Wall painting (detail) • Great Meteoron, old Katholikon • 1552

Άγιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης
Τοιχογραφία • Μεγάλο Μετέωρο, καθολικό • 1552 
Saint Athanasios Meteoritis
Wall painting • Great Meteoron, Katholikon • 1552

Άγιοι Αθανάσιος και Ιωσήφ, κτήτορες Μεγάλου Μετεώρου
Τοιχογραφία • Μεγάλο Μετέωρο, νάρθηκας καθολικού • 1552
Saints Athanasios and Joasaph, founders of Great Meteoron
Wall painting • Great Meteoron, Narthex of Katholikon • 1552

Άγιοι Αθανάσιος και Ιωάσαφ, κτήτορες Μεγάλου Μετεώρου
Εικόνα • Μεγάλο Μετέωρο • 1822
Saints Athanasios and Joasaph, founders of Great Meteoron
Icon • Great Meteoron • 1822

Άγιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης
Σχέδιο Φώτη Κόντογλου (1895-1965)
Saint Athanasios Meteoritis
Drawing by Photis Kontoglou (1895-1965)

Άγιοι Αθανάσιος και Ιωάσαφ, κτήτορες Μεγάλου Μετεώρου
Χαρακτικό • 1782 • Χαράκτης: Παρθένιος εξ Ελασσώνος
Saints Athanasios and Joasaph, founders of Great Meteoron
Engraving • 1782 • Engraver: Parthenios from Elassona

Η αργυρή λειψανοθήκη με την κάρα του αγίου Αθανασίου του Μετεωρίτη
1805
The silver reliquary with the skull of Saint Athanasios Meteoritis
1805