ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022

Άγιος νεομάρτυς Κωνσταντίνος ο εξ Αγαρηνών ο Μυτιληναίος (†1819) / New Martyr Constantine the Former Hagarene from Mytilene (†1819)

Άγιος Κωνσταντίνος ο εξ Αγαρηνών. Σκηνές εκ του μαρτυρίου του
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820
Ζωγράφος: Μοναχός Μητροφάνης εκ Βιζύης
Saint Constantine the Former Hagarene. Scenes from his torture
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye

Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

Άγιος Ευθύμιος ο Βατοπαιδινός († περ. 1280) / Saint Euthymios abbot of Vatopaidi († ca. 1280)

Άγιος Ευθύμιος ο Βατοπαιδινός
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, νάρθηκας καθολικού • 1819
Saint Euthymios of Vatopaidi
Wall painting • Vatopaidi monastery, narthex of Katholikon • 1819

Άγιος Ευθύμιος ο Βατοπαιδινός
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, υπέρθυρο πύλης • 1858
Ζωγράφος: Νικηφόρος
Saint Euthymios of Vatopaidi
Wall painting • Vatopaidi monastery, lintel of the monastery's gate • 1858
Painter: Nicephoros

Άγιος Ευθύμιος ο Βατοπαιδινός (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, υπέρθυρο πύλης • 1858
Ζωγράφος: Νικηφόρος
Saint Euthymios of Vatopaidi (detail)
Wall painting • Vatopaidi monastery, lintel of the monastery's gate • 1858
Painter: Nicephoros
Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

Άγιος Νεκτάριος ο Καρεώτης (†1500) / St Nektarios of Karyes (†1500)

Άγιος Νεκτάριος ο Καρεώτης
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, τράπεζα • 1786
Έργο Μακαρίου μοναχού εκ Γαλατίστης
Saint Nektarios of Karyes 
Wall painting • Vatopedi monastery, Refectory • 1786
Work by Monk Makarios from Galatista
Άγιος Νεκτάριος ο Καρεώτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Nektarios of Karyes
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter
Άγιος Νεκτάριος ο Καρεώτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Nektarios of Karyes
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter


 
Άγιος Νεκτάριος ο Καρεώτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820
Ζωγράφος: Μοναχός Μητροφάνης εκ Βιζύης
Saint Nektarios of Karyes
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye

Άγιος Νεκτάριος ο Καρεώτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820
Ζωγράφος: Μοναχός Μητροφάνης εκ Βιζύης
Saint Nektarios of Karyes (detail)
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye


Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021

Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος (περ. 1490-1594) / St Symeon the barefoot and single-tunicked (ca 1490-1594)

Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Φιλοθέου, εξωνάρθηκας καθολικού • 1765
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος, Αθανάσιος και Ναούμ εκ Κορυτσάς
St Symeon the barefoot and single tunicked (detail)
Wall painting • Philotheou monastery, exonarthex of Katholikon • 1765
Paintes: Constantinos and Athanasios from Korçë

Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος 
Τοιχογραφία • Μονή Φιλοθέου, εξωνάρθηκας καθολικού • 1765
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος, Αθανάσιος και Ναούμ εκ Κορυτσάς
St Symeon the barefoot and single tunicked 
Wall painting • Philotheou monastery, exonarthex of Katholikon • 1765
Paintes: Constantinos and Athanasios from Korçë


 
Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
St Symeon the barefoot and single tunicked
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter
Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
St Symeon the barefoot and single tunicked (detail)
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter

Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος 
Τοιχογραφία • Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου στο Μεταξοχώρι Αγιάς • 1800
St Symeon the barefoot and single tunicked 
Wall painting • Church of Holy Virgin's Presentation to the Temple in Metaxochori of Agia • 1800
Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος 
Τοιχογραφία • Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Αετόλογος Αγιάς • αρχές 19ου αι.
St Symeon the barefoot and single tunicked 
Wall painting • Church of Holy Virgin's Assumption in Aetolofos of Agia • early 19th c.

Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος 
Τοιχογραφία • Ναός Αγίου Νικολάου Αετολόφου • 1821
St Symeon the barefoot and single tunicked 
Wall painting • Church of St Nicholas in Aetolofos • 1821
Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος 
Εικόνα στο καθολικό • Μονή Φλαμουρίου • 1793
St Symeon the barefoot and single tunicked 
Icon in the Katholikon • Flamourion monastery • 1793
Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος (λεπτ.) 
Εικόνα στο καθολικό • Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Φλαμουρίου • 1793
St Symeon the barefoot and single tunicked (detail)
Icon in the Katholikon • Monastery of Transfiguration in Flamourion • 1793
Άγιος Αντώνιος και άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος 
Εικόνα • Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Φλαμουρίου
St Anthony and saint Symeon the barefoot and single tunicked 
Icon • Monastery of Transfiguration in Flamourion
Τίμιος Πρόδρομος και άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος 
Εικόνα • Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Φλαμουρίου
St John the Forerunner and saint Symeon the barefoot and single tunicked 
Icon • Monastery of Transfiguration in Flamourion
Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος 
Εικόνα • 20ός αι. • Ζωγράφος: Κ.Ι. Πανταζής
St Symeon the barefoot and single tunicked (detail)
Icon • 20th c. • Painter: K.I. Pantazis


Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος 
Εικόνα • Ναός Αγίου Συμεών στο Γερακάρι • 2006
St Symeon the barefoot and single tunicked 
Icon • Church of St Symeon in Gerakari • 2006
Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος 
Σχέδιο Φώτη Κόντογλου, 1949
St Symeon the barefoot and single tunicked 
Drawing by Photis Kontoglou, 1949
Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος 
Σχέδιο Ράλλη Κοψίδη
St Symeon the barefoot and single tunicked 
Drawing by Rallis Kopsidis
Άγιος Συμεών ο μονοχίτων και ανυπόδητος  
Λειψανοθήκη της τιμίας κάρας του
St Symeon the barefoot and single tunicked 
Reliquary with his holy headΔευτέρα 17 Αυγούστου 2020

Άγιος Αντώνιος του Κιέβου (983-1073) / St Anthony of Kiev (983-1073)

Άγιος Αντώνιος του Κιέβου
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Anthony of Kiev
Wall painting • Simonopetra monastery, Refectory • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou
Άγιος Αντώνιος του Κιέβου
Τοιχογραφία • Παλαιό Ρωσικό, κυρίως ναός • 2016
Ζωγράφος: Βασίλειος Ιγκόρεβιτς Νεστερένκο
Saint Anthony of Kiev
Wall painting • Old Russian monastery, main church • 2016
Painter: Vasily Igorevich Nesterenko
Η Παναγία του Σβένσκ και οι άγιοι Θεοδόσιος και Αντώνιος του Κιέβου
Εικόνα • Κίεβο • περ. 1290
Αυγοτέμπερα σε ξύλο • Πινακοθήκη Tretyakov, Μόσχα • 67x42 εκ.
Holy Virgin of Svensk with Saints Theodosios and Anthony of Kiev
Icon • Kiev • ca. 1290
Egg-Tempera on wood • Tretyakov Gallery • Moscow 67x42 cm
Ο άγιος Αντώνιος του Κιέβου (λεπτ.)
Εικόνα • Κίεβο • περ. 1290
Πινακοθήκη Tretyakov, Μόσχα • 67x42 εκ.
Saint Anthony of Kiev (detail)
Icon • Kiev • ca. 1290
Egg-Tempera on wood • Tretyakov Gallery • Moscow 67x42 cm
Οι άγιοι Θεοδόσιος και Αντώνιος του Κιέβου
Εικόνα Δέησης • Μονή Μεταμορφώσεως στο Σολοφκί • 16ος αι.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο • 22х8 εκ.
Saints Theodosios and Anthony of Kiev
Icon from a Deisis • Monastery of Transfiguration in Solovki • 16th c.
Tempera on wood • 22x8 cm
Οι άγιοι Θεοδόσιος και Αντώνιος του Κιέβου
Εικόνα • β´ μισό 17ου αι. • Ιστορικό Μουσείο Sanok Πολωνίας
Αυγοτέμπερα σε ξύλο • 116х99 εκ.
Saints Theodosios and Anthony of Kiev
Icon from a Deisis • 2nd half of 17th c. • HIstorical Museum of Sanok in Poland
Egg-Tempera on wood • 116х99 cm
Άγιος Αντώνιος του Κιέβου (λεπτ.)
Εικόνα • β´ μισό 17ου αι. • Ιστορικό Μουσείο Sanok Πολωνίας
Αυγοτέμπερα σε ξύλο • 116х99 εκ.
Saint Anthony of Kiev (detail)
Icon from a Deisis • 2nd half of 17th c.• HIstorical Museum of Sanok in Poland 
Egg-Tempera on wood • 116х99 cm
Η Παναγία και οι άγιοι Αντώνιος και Θεοδόσιος του Κιέβου
Εικόνα • αρχές 18ου αι.
Ζωγράφος: Αλεξέι Αντρέεβ (Алексей Андреев)
Κρατικό Ιστορικό Μουσείο, Μόσχα
Holy Virgin flanked by Saints Anthony and Theodosios of Kiev
Icon • Kiev • ca. 1290
Painter: Alexey Andreev (Алексей Андреев)
State Historical Museum, Moscow
Άγιος Αντώνιος του Κιέβου (λεπτ.)
Εικόνα • αρχές 18ου αι.
Ζωγράφος: Αλεξέι Αντρέεβ (Алексей Андреев)
Κρατικό Ιστορικό Μουσείο, Μόσχα
Saint Anthony of Kiev (detail)
Icon • early 18th c.
Painter: Alexey Andreev (Алексей Андреев)
State Historical Museum, Moscow
Άγιος Αντώνιος του Κιέβου
Εικόνα • αρχές 20ού αι. • Μουσείο Hermitage, Πετρούπολη • 31×25.8 εκ.
Ζωγράφος: Dikarev Michael Ivanovic
Saint Anthony of Kiev 
Icon from a Deisis • early 20th c. • Hermitage Museum, Saint Petersburg • 31×25.8 cm
Painter: Dikarev Michael Ivanovic
Ο άγιος Αντώνιος του Κιέβου
Εικόνα • 20ός αι. • Ζωγράφος: Samson Marzoev
Saint Anthony of Kiev
Icon • 20th c. • Painter: Samson Marzoev
Άγιος Αντώνιος του Κιέβου
Ξυλογραφία σε έντυπο μηναίο • Κίεβο, 1619
Saint Anthony of Kiev
Wood-engraving from an printed menaion • Kiev, 1619
Άγιος Αντώνιος του Κιέβου
Κέντημα (κάλυμμα του τάφου του Αγίου) • Μόσχα • τέλη 15ου-αρχές 16ου αι.
Κρατικό Ρωσικό Μουσείο Πετρούπολη
Saint Anthony of Kiev
Embroidery (Cover on the tomb of St Anthony) • Moscow • end 15th c.-early 16th c.
State Russian Museum, Saint Petersburg