ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020

Άγιος Κοσμάς ο Ζωγραφίτης (†1422/3) / Saint Cosmas of Zographou Monastery (†1422/3)

Άγιος Κοσμάς ο Ζωγραφίτης
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, εξωνάρθηκας καθολικού • 1783
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος, Αθανάσιος και Ναούμ εκ Κορυτσάς
Saint Cosmas of Zographou Monastery
Wall painting • Xeropotamou monastery, Exonarthex of Katholikon • 1783
Paintes: Constantinos, Athanasios and Naoum from Korçë
Άγιος Κοσμάς ο Ζωγραφίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, εξωνάρθηκας καθολικού • 1783
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος, Αθανάσιος και Ναούμ εκ Κορυτσάς
Saint Cosmas of Zographou Monastery (detail)
Wall painting • Xeropotamou monastery, Exonarthex of Katholikon • 1783
Paintes: Constantinos, Athanasios and Naoum from Korçë
Άγιος Κοσμάς ο Ζωγραφίτης
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, τράπεζα • 1786
Ζωγράφος: Μοναχός Μακάριος εκ Γαλατίστης
Saint Cosmas of Zographou Monastery
Wall painting • Vatopedi monastery, Refectory • 1786
Painter: Monk Makarios from Galatista