ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023

Άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως (†1508) / St Niphon II, patriarch of Constantinople (†1508). Τοιχογραφίες / Wall paintings

Άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, τράπεζα • Μέσα 16ου αι.
Saint Niphon II, patriarch of Constantinople
Wall painting • Dionysiou monastery, Refectory • Mid 16th c.
Άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, νάρθηκας καθολικού • 1547 
Saint Niphon ΙΙ, patriarch of Constantinople
Wall painting • Dionysiou monastery, Narthex of Katholikon • 1547 

Τίμιος Πρόδρομος και Άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, κόγχη τράπεζας • 1603 • Έργο Δανιήλ και Μερκουρίου μοναχών 
Saint John the Forerunner and Saint Niphon ΙΙ, patriarch of Constantinople
Wall painting • Dionysiou monastery, Refectory (niche) • 1603 • Painters: Monks Daniel and Mercure
Άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως
Τοιχογραφία • Μονή Δουσίκου, καθολικό • 1557
Έργο του ζωγράφου Τζώρτζη 
Saint Niphon ΙΙ, patriarch of Constantinople
Wall painting • Dousikou monastery, Katholikon • 1577
Painter: Tzortzis 

Άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως
Τοιχογραφία • Μονή Βαρλαάμ, καθολικό • 1548 • Έργο Φράγκου Κατελάνου
Saint Niphon ΙΙ, patriarch of Constantinople
Wall painting • Varlaam monastery, Katholikon • 1548 • Painter: Frangos Katelanos
Άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, εξωνάρθηκας καθολικού • Τέλη 16ου αι. 
Saint Niphon II, patriarch of Constantinople
Wall painting • Dionysiou monastery, Exonarthex of Katholikon • Late 16th c.
Άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, παρεκκλήσιο Αγίου Δημητρίου • 17ος αι. 
Saint Niphon ΙΙ, patriarch of Constantinople
Wall painting • Dionysiou monastery, Chapel of St Demetrius • 17th c. 
Άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, παρεκκλήσιο Αγίου Χρυσοστόμου • 1695 
Saint Niphon ΙΙ, patriarch of Constantinople
Wall painting • Dionysiou monastery, Chapel of St Chrysostom • 1695 
Άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, κάθισμα Αγίων Αποστόλων • 18ος αι.
Saint Niphon II, patriarch of Constantinople
Wall painting • Dionysiou monastery, Cell of Sts Apostels • 18th c.  
Άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, διακονικό κυριακού • 1755
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος και Αθανάσιος εκ Κορυτσάς
Saint Niphon ΙΙ, patriarch of Constantinople
Wall painting • Skete of St Dimitrios, Diakonikon of Kyriakon • 1755
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë
Άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, διακονικό κυριακού • 1755
Ζωγράφοι: Κωνσταντίνος και Αθανάσιος εκ Κορυτσάς
Saint Niphon ΙΙ, patriarch of Constantinople
Wall painting • Skete of St Dimitrios, Diakonikon of Kyriakon • 1755
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë  
Άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίας Άννας, κυριακό • 1757  
Έργο Κωνσταντίνου και Αθανασίου εκ Κορυτσάς 
Saint Niphon ΙΙ, patriarch of Constantinople
Wall painting • Skete of St Anna, Kyriakon • 1757
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë 
Άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίας Άννας, κυριακό • 1757  
Έργο Κωνσταντίνου και Αθανασίου εκ Κορυτσάς 
Saint Niphon ΙΙ, patriarch of Constantinople
Wall painting • Skete of St Anna, Kyriakon • 1757
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë
Άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως
Τοιχογραφία • Μονή Ζωγράφου, παρεκκλήσιο Κοιμήσεως της Θεοτόκου  • 1780 
Saint Niphon ΙΙ, patriarch of Constantinople
Wall painting • Zographou monastery, Chapel of the Assumption of Holy Virgin • 1780
Άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, εξωνάρθηκας καθολικού • 1783 
Έργο Κωνσταντίνου και Αθανασίου εκ Κορυτσάς 
Saint Niphon ΙΙ, patriarch of Constantinople
Wall painting • Xeropotamou monastery, Exonarthex of Katholikon • 1783
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë 
Άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, εξωνάρθηκας καθολικού • 1783 
Έργο Κωνσταντίνου και Αθανασίου εκ Κορυτσάς 
Saint Niphon ΙΙ, patriarch of Constantinople (detail)
Wall painting • Xeropotamou monastery, Exonarthex of Katholikon • 1783
Painters: Konstantinos and Athanasios from Korçë 
Άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, διακονικό καθολικού • 1783  
Έργο Κωνσταντίνου και Αθανασίου εκ Κορυτσάς 
Saint Niphon ΙΙ, patriarch of Constantinople
Wall painting • Xeropotamou monastery, Diaconicon of Katholikon • 1783
Painters: Constantine and Athanasios from Korçë 
Άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, τράπεζα • 1786 
Saint Niphon II, patriarch of Constantinople
Wall painting • Vatopedi monastery, Refectory • 1786 
Η κοίμηση του αγίου Νήφωνα Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, κενοτάφιο αγίου Νήφωνα • 1787
The dormition of Saint Niphon II, patriarch of Constantinople 
Wall painting • Dionysiou monastery, Cenotaph of St Niphon • 1787
Άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, κενοτάφιο αγίου Νήφωνα • 1787 
Saint Niphon ΙΙ, patriarch of Constantinople
Wall painting • Dionysiou monastery, Cenotaph of St Niphon • 1787
Άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως
Τοιχογραφία • Μονή Χιλανδαρίου, νάρθηκας καθολικού  • 1803
Ζωγράφοι: Μοναχός Βενιαμίν και ιερομόναχος Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης
Saint Niphon II, patriarch of Constantinople
Wall painting • Hilandar monastery, Narthex of Katholikon • 1803
Painters: Monk Veniamin and hieromonk Zacharias from Galatista
Άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Χιλανδαρίου, νάρθηκας καθολικού  • 1803
Ζωγράφοι: Μοναχός Βενιαμίν και ιερομόναχος Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης
Saint Niphon II, patriarch of Constantinople (detail)
Wall painting • Hilandar monastery, Narthex of Katholikon • 1803
Painters: Monk Veniamin and hieromonk Zacharias from Galatista
Ο άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως με τους μαθητές του Μακάριο (†1505/6) και Ιωάσαφ (†1516)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Niphon ΙΙ, patriarch of Constantinople with his disciples Macarius (†1505/6) and Joasaph (†1516)
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter
Ο άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, νάρθηκας κυριακού • 1806
Ζωγράφοι: Μον. Βενιαμίν και ιερομ. Ζαχαρίας εκ Γαλατίστης, ανεψιοί Μακαρίου ζωγράφου
Saint Niphon ΙΙ, patriarch of Constantinople (detail)
Wall painting • Skete of St Demetrius, Narthex of Kyriakon • 1806
Painters: Monk Benjamin and hierom. Zacharias from Galatista, nephews of Macarius the painter
Άγιος Νήφων Β´, πατρ. Κωνσταντινουπόλεως
Τοιχογραφία • Καυσοκαλύβια, λιτή κυριακού • 1820 • Έργο Μοναχού Μητροφάνη εκ Βυζύης
Saint Niphon II, patriarch of Constantinople
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820 • Painter: Monk Mitrophanis from Bizye