ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020

Άγιος Αντώνιος του Κιέβου (983-1073) / St Anthony of Kiev (983-1073)

Άγιος Αντώνιος του Κιέβου
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Anthony of Kiev
Wall painting • Simonopetra monastery, Refectory • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou
Άγιος Αντώνιος του Κιέβου
Τοιχογραφία • Παλαιό Ρωσικό, κυρίως ναός • 2016
Ζωγράφος: Βασίλειος Ιγκόρεβιτς Νεστερένκο
Saint Anthony of Kiev
Wall painting • Old Russian monastery, main church • 2016
Painter: Vasily Igorevich Nesterenko
Η Παναγία του Σβένσκ και οι άγιοι Θεοδόσιος και Αντώνιος του Κιέβου
Εικόνα • Κίεβο • περ. 1290
Αυγοτέμπερα σε ξύλο • Πινακοθήκη Tretyakov, Μόσχα • 67x42 εκ.
Holy Virgin of Svensk with Saints Theodosios and Anthony of Kiev
Icon • Kiev • ca. 1290
Egg-Tempera on wood • Tretyakov Gallery • Moscow 67x42 cm
Ο άγιος Αντώνιος του Κιέβου (λεπτ.)
Εικόνα • Κίεβο • περ. 1290
Πινακοθήκη Tretyakov, Μόσχα • 67x42 εκ.
Saint Anthony of Kiev (detail)
Icon • Kiev • ca. 1290
Egg-Tempera on wood • Tretyakov Gallery • Moscow 67x42 cm
Οι άγιοι Θεοδόσιος και Αντώνιος του Κιέβου
Εικόνα Δέησης • Μονή Μεταμορφώσεως στο Σολοφκί • 16ος αι.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο • 22х8 εκ.
Saints Theodosios and Anthony of Kiev
Icon from a Deisis • Monastery of Transfiguration in Solovki • 16th c.
Tempera on wood • 22x8 cm
Οι άγιοι Θεοδόσιος και Αντώνιος του Κιέβου
Εικόνα • β´ μισό 17ου αι. • Ιστορικό Μουσείο Sanok Πολωνίας
Αυγοτέμπερα σε ξύλο • 116х99 εκ.
Saints Theodosios and Anthony of Kiev
Icon from a Deisis • 2nd half of 17th c. • HIstorical Museum of Sanok in Poland
Egg-Tempera on wood • 116х99 cm
Άγιος Αντώνιος του Κιέβου (λεπτ.)
Εικόνα • β´ μισό 17ου αι. • Ιστορικό Μουσείο Sanok Πολωνίας
Αυγοτέμπερα σε ξύλο • 116х99 εκ.
Saint Anthony of Kiev (detail)
Icon from a Deisis • 2nd half of 17th c.• HIstorical Museum of Sanok in Poland 
Egg-Tempera on wood • 116х99 cm
Η Παναγία και οι άγιοι Αντώνιος και Θεοδόσιος του Κιέβου
Εικόνα • αρχές 18ου αι.
Ζωγράφος: Αλεξέι Αντρέεβ (Алексей Андреев)
Κρατικό Ιστορικό Μουσείο, Μόσχα
Holy Virgin flanked by Saints Anthony and Theodosios of Kiev
Icon • Kiev • ca. 1290
Painter: Alexey Andreev (Алексей Андреев)
State Historical Museum, Moscow
Άγιος Αντώνιος του Κιέβου (λεπτ.)
Εικόνα • αρχές 18ου αι.
Ζωγράφος: Αλεξέι Αντρέεβ (Алексей Андреев)
Κρατικό Ιστορικό Μουσείο, Μόσχα
Saint Anthony of Kiev (detail)
Icon • early 18th c.
Painter: Alexey Andreev (Алексей Андреев)
State Historical Museum, Moscow
Άγιος Αντώνιος του Κιέβου
Εικόνα • αρχές 20ού αι. • Μουσείο Hermitage, Πετρούπολη • 31×25.8 εκ.
Ζωγράφος: Dikarev Michael Ivanovic
Saint Anthony of Kiev 
Icon from a Deisis • early 20th c. • Hermitage Museum, Saint Petersburg • 31×25.8 cm
Painter: Dikarev Michael Ivanovic
Ο άγιος Αντώνιος του Κιέβου
Εικόνα • 20ός αι. • Ζωγράφος: Samson Marzoev
Saint Anthony of Kiev
Icon • 20th c. • Painter: Samson Marzoev
Άγιος Αντώνιος του Κιέβου
Ξυλογραφία σε έντυπο μηναίο • Κίεβο, 1619
Saint Anthony of Kiev
Wood-engraving from an printed menaion • Kiev, 1619
Άγιος Αντώνιος του Κιέβου
Κέντημα (κάλυμμα του τάφου του Αγίου) • Μόσχα • τέλη 15ου-αρχές 16ου αι.
Κρατικό Ρωσικό Μουσείο Πετρούπολη
Saint Anthony of Kiev
Embroidery (Cover on the tomb of St Anthony) • Moscow • end 15th c.-early 16th c.
State Russian Museum, Saint Petersburg