ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Σάββατο 16 Μαΐου 2020

Οι άγιοι Ιάκωβος εκ Καστορίας, Ιάκωβος διάκονος και Διονύσιος, οι Ιβηροσκητιώτες (†1519) / Saints Jacob from Kastoria, hierodeacon Jacob, Dionysios, from the Skete of Iviron (†1519)

Άγιος Ιάκωβος ο οσιομάρτυρας
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, φιάλη • 1773 • Ζωγράφος: Μοναχός Μητροφάνης
Saint Jacob the monastic martyr
Wall painting • Docheiariou monastery, Phiale • 1773 • Painter: Monk Mitrophanes

Άγιος Ιάκωβος ο οσιομάρτυρας
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, λιτή καθολικού • 1783 
Ζωγράφοι: Αθανάσιος, Κωνσταντίνος και Ναούμ εκ Κορυτσάς
Saint Jacob the hieromartyr
Wall painting • Xeropotamou monastery, Lite of Katholikon • 1783
Painters: Athanasios, Konstantinos and Naum from Korçë
Οι άγιοι Ιάκωβος οσιομάρτυρας,  Διονύσιος [Ιάκωβος διάκονος] και Διονύσιος μοναχός
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, εξωτερική πύλη • 1788 
Ζωγράφοι: Μακάριος και Βενιαμίν εκ Γαλατίστης  
Saints Jacob the monastic martyr, Dionysios [Jacob the deacon] and Dionysios the monk
Wall painting • Dochiariou monastery's entrance • 1788
Painters: Makarios and Veniamin from Galatista
Οι άγιοι Ιάκωβος οσιομάρτυρας και Διονύσιος [=Ιάκωβος ο διάκονος]
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, εξωτερική πύλη • 1788 
Ζωγράφοι: Μακάριος και Βενιαμίν εκ Γαλατίστης  
Saints Jacob the monastic martyr and Dionysios [=Jacob the deacon]
Wall painting • Docheiariou monastery's entrance • 1788
Painters: Makarios and Veniamin from Galatista
Άγιος Ιάκωβος ο οσιομάρτυρας
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, εξωτερική πύλη • 1788 
Ζωγράφοι: Μακάριος και Βενιαμίν εκ Γαλατίστης  
Saint Jacob the monastic martyr
Wall painting • Docheiariou monastery's entrance • 1788
Painters: Makarios and Veniamin from Galatista
Άγιος Διονύσιος [=Ιάκωβος ο διάκονος]
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, εξωτερική πύλη • 1788 
Ζωγράφοι: Μακάριος και Βενιαμίν εκ Γαλατίστης  
Saint Dionysio [=Jacob the deacon]
Wall painting • Docheiariou monastery's entrance • 1788
Painters: Makarios and Veniamin from Galatista
Άγιος Διονύσιος ο οσιομάρτυς
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, εξωτερική πύλη • 1788 
Ζωγράφοι: Μακάριος και Βενιαμίν εκ Γαλατίστης  
Saint Dionysio the monastic martyr
Wall painting • Docheiariou monastery's entrance • 1788
Painters: Makarios and Veniamin from Galatista
Άγιος Ιάκωβος ο οσιομάρτυς
Τοιχογραφία • Μονή Αγίας Αναστασίας, τράπεζα • 19ος αι. • Ζωγράφοι εκ Γαλάτιστας
Saint Jacob the monastic martyr
Wall painting • St Anastasia's monastery, Refectory • 19th c. • Painters from Galatista
Οι άγιοι Ιάκωβος διάκονος, Ιάκωβος ο Γέρων και Διονύσιος μοναχός
Τοιχογραφία • Μονή Αγίας Αναστασίας • τέλη 20ού αι. 
Saints Jacob the deacon, Jacob the Elder and Dionysios the monk
Wall painting • St Anastasia's monastery • late 20th c.
Άγιος Ιάκωβος ο οσιομάρτυς
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009 
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Jacob the monastic martyr
Wall painting • Simonopetra monastery • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou
Ο άγιος Μόδεστος και ο οσιομάρτυς Ιάκωβος
Εικόνα • Πρωτάτο • 17ος αι. 
Saint Modest and the new martyr Jacob
Icon • Protato • 17th c.
Οι άγιοι Ιάκωβος διάκονος, Ιάκωβος ο Γέρων και Διονύσιος μοναχός
Εικόνα • Μονή Αγίας Αναστασίας • 1836 
Saints Jacob the deacon, Jacob the Elder and Dionysios the monk
Icon • St Anastasia's monastery • 1836
Οι άγιοι Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης, Ιάκωβος οσιομάρτυρας και Αναστασία η Φαρμακολύτρια
Εικόνα • Μονή Αγίας Αναστασίας • 1840 
Saints Theonas I, metrop. of Thessaloniki, Jacob the monastic martyr and Anastasia the Healer
Icon • St Anastasia's monastery • 1840
Οι άγιοι Ιάκωβος, Αρτέμιος και Μαρτινιανός
Εικόνα • Μονή Σιμωνόπετρας • αρχές 20ού αι. 
Saints Jacob, Artemios and Martinian
Icon • Simonopetra monastery • early 20th c.
Ο άγιος Ιάκωβος ο Γέρων ο Αγιορείτης
Εικόνα • Μονή Σιμωνόπετρας • 1993
Ζωγράφος: Αγιογραφικό εργαστήριο μονής Ευαγγελισμού Ορμύλιας
Saint Jacob the Elder the Athonite
Icon • Simonopetra monastery • 1993
Painter: Workshop of the monastery of Annunciation in Ormylia