ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, κτήτορας της Μεγίστης Λαύρας (†1001/4) / Saint Athanasios the Athonite, founder of Great Lavra (†1001/4). Τοιχογραφίες / Frescoes

Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης 
Τοιχογραφία • Πρωτάτο Καρυές • περ. 1300 • Ζωγράφος: Μανουήλ Πανσέληνος (αποδ.)
Saint Athanasios the Athonite 
Wall painting • Protaton in Karyes • ca 1300 • Painter: Manouel Panselinos (attrib.) 
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Πρωτάτο Καρυές • περ. 1300 • Ζωγράφος: Μανουήλ Πανσέληνος (αποδ.)
Saint Athanasios the Athonite (detail)
Wall painting • Protaton in Karyes • ca 1300 • Painter: Manouel Panselinos (attrib.) 

Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης 
Τοιχογραφία • Μονή Decani, καθολικό • περ. 1350 
Saint Athanasios the Athonite 
Wall painting • Decani monastery, Katholikon • ca 1350
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Decani, καθολικό • περ. 1350 
Saint Athanasios the Athonite (detail)
Wall painting • Decani monastery, Katholikon • ca 1350
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης
Τοιχογραφία (σπάραγμα) • Μονή Αγίου Παύλου • 1447 • 54x45 εκ.
Saint Athanasios the Athonite
Wall painting (fragment) • St Paul's monastery • 1447 • 54x45 cm
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης 
Τοιχογραφία • Μεγίστη Λαύρα, τράπεζα • περ. 1535
Saint Athanasios the Athonite 
Wall painting • Great Lavra, Refectory • ca 1535
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μεγίστη Λαύρα, τράπεζα • περ. 1535
Saint Athanasios the Athonite (detail)
Wall painting • Great Lavra, Refectory • ca 1535
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης 
Τοιχογραφία • Μονή Ξενοφώντος, παλαιό καθολικό • πριν το 1544
Saint Athanasios the Athonite 
Wall painting • Xenophontos monastery • before 1544
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης 
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, καθολικό • 1547 • Ζωγράφος: Τζώρτζης
Saint Athanasios the Athonite
Wall painting • Dionysiou monastery, Katholikon • 1547 • Painter: Tzortzis
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, καθολικό • 1547 • Ζωγράφος: Τζώρτζης
Saint Athanasios the Athonite (detail)
Wall painting • Dionysiou monastery, Katholikon • 1547 • Painter: Tzortzis
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης 
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, τράπεζα • μετά το 1553
Saint Athanasios the Athonite
Wall painting • Dionysiou monastery, Refectory • after 1553 
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Διονυσίου, τράπεζα • μετά το 1553
Saint Athanasios the Athonite (detail)
Wall painting • Dionysiou monastery, Refectory • after 1553 
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης
Τοιχογραφία • Μονή Αγίου Παύλου, παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου • 1552
Ζωγράφος: Αντώνιος
Saint Athanasios the Athonite
Wall painting • St Paul's monastery, Chapel of St George • 1552
Painter: Antonios
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης
Τοιχογραφία • Μονή Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς Λαρίσης, λιτή καθολικού • 1724 
Ζωγράφος: Γαβριήλ μοναχός Πελοποννήσιος
Saint Athanasios the Athonite
Wall painting • St Panteleimon monastery at Agia of Larissa • 1724
Painter: Monk Gabriel from Peloponnese
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης
Τοιχογραφία • Μονή Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς Λαρίσης, λιτή καθολικού • 1724 
Ζωγράφος: Γαβριήλ μοναχός Πελοποννήσιος
Saint Athanasios the Athonite
Wall painting • St Panteleimon monastery at Agia of Larissa • 1724
Painter: Monk Gabriel from Peloponnese
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης 
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, κυριακό • 1755
Ζωγράφοι: Αθανάσιος και Κωνσταντίνος εκ Κορυτσάς
Saint Athanasios the Athonite 
Wall painting • Skete of St Dimitrios • 1755
Painters: Athanasios and Konstantinos from Korçë 
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίου Δημητρίου, κυριακό • 1755
Ζωγράφοι: Αθανάσιος και Κωνσταντίνος εκ Κορυτσάς
Saint Athanasios the Athonite (detail)
Wall painting • Skete of St Dimitrios • 1755
Painters: Athanasios and Konstantinos from Korçë 
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης 
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίας Άννας, κυριακό • 1757
Ζωγράφοι: Αθανάσιος και Κωνσταντίνος εκ Κορυτσάς
Saint Athanasios the Athonite 
Wall painting • Skete of St Anna, Kyriakon • 1757
Painters: Athanasios and Konstantinos from Korçë 
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίας Άννας, κυριακό • 1757
Ζωγράφοι: Αθανάσιος και Κωνσταντίνος εκ Κορυτσάς
Saint Athanasios the Athonite (detail)
Wall painting • Skete of St Anna, Kyriakon • 1757
Painters: Athanasios and Konstantinos from Korçë 
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης 
Τοιχογραφία • Μονή Γρηγορίου, καθολικό • 1779 
Ζωγράφος: Γαβριήλ ιερομόναχος και Γρηγόριος εκ Καστορίας
Saint Athanasios the Athonite 
Wall painting • Gregoriou monastery, Katholikon • 1779
Painters: Hieromonk Gabriel and Gregorios from Kastoria 
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης 
Τοιχογραφία • Πρωτάτο, εξωνάρθηκας • τέλη 18ου αι.
Saint Athanasios the Athonite 
Wall painting • Protaton, Exonarthex • Late 18th c.
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Πρωτάτο, εξωνάρθηκας • τέλη 18ου αι.
Saint Athanasios the Athonite (detail)
Wall painting • Protaton, Exonarthex • Late 18th c.
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης
Τοιχογραφία • Μονή Ζωγράφου, καθολικό • 1817
Ζωγράφος: Μοναχός Μητροφάνης εκ Βιζύης
Saint Athanasios the Athonite
Wall painting • Zographou monastery, Katholikon • 1817
Painter: Monk Metrophanes from Bizye
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009 
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Athanasios the Athonite
Wall painting • Simonopetra monastery • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou
Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009 
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Athanasios the Athonite (detail)
Wall painting • Simonopetra monastery • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou
Σκηνές βίου αγίου Αθανασίου • «Ὁ ἅγιος ἐκ τῆς μονῆς διάρε (δι᾽ ἀρετῆς) τούς οἰκοδόμους μοναχούς ἐποίησε»
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820 
Έργο Μοναχού Μητροφάνη εκ Βιζύης
Scenes of the life of saint Athanasios • «Saint Athanasios by his virtue guided the builders to become monks»
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye
Σκηνές βίου αγίου Αθανασίου • «Ἡ Θεοτόκος στρέφει τόν ἅγιον καί πρός τήν οἰκοδομήν θαῤῥύνει»
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820 
Έργο Μοναχού Μητροφάνη εκ Βιζύης
Scenes of the life of saint Athanasios • «The Holy Virgin bring back saint Athanasios and encourages him to continue the building (of the monastery)»
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye
Σκηνές βίου αγίου Αθανασίου • «Διά προσταγῆς τῆς Θεοτόκου ὕδωρ ἐκβλύζει ὁ Ἅγιος»
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820 
Έργο Μοναχού Μητροφάνη εκ Βιζύης
Scenes of the life of saint Athanasios • «By order of the Virgin Mary, the saint well out water»
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye
Σκηνές βίου αγίου Αθανασίου • «Τό θαλάσσιον ὕδωρ δι’ εὐχῆς πότιμον ἐποίησεν ὁ ἅγιος»
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820 
Έργο Μοναχού Μητροφάνη εκ Βιζύης
Scenes of the life of saint Athanasios • «The sea water, by his blessing, became drinkable»
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye

Σκηνές βίου αγίου Αθανασίου • «Ἡ κοίμησις τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου»
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820 
Έργο Μοναχού Μητροφάνη εκ Βιζύης
Scenes of the life of saint Athanasios • «The dormition of saint Athanasios»
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye
Σκηνές βίου αγίου Αθανασίου • «Ὁ δαιμονιῶν διά τοῦ χρίσματος τῆς κανδήλας τοῦ ἁγίου ἰάθη»
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820 
Έργο Μοναχού Μητροφάνη εκ Βιζύης
Scenes of the life of saint Athanasios • «The demonical monk anointed with oil of saint's oil lamp has been cured»
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye

Σκηνές βίου αγίου Αθανασίου • «Ὁ ἅγιος θεραπεύει τοῦ μοναχοῦ τόν πόδα»
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820 
Έργο Μοναχού Μητροφάνη εκ Βιζύης
Scenes of the life of saint Athanasios • «Saint Athanasios is healing the leg of the monk»
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye

Σκηνές βίου αγίου Αθανασίου • «Ὁ ἅγιος θεραπεύει τόν ὑδρωπικόν»
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, λιτή κυριακού • 1820 
Έργο Μοναχού Μητροφάνη εκ Βιζύης
Scenes of the life of saint Athanasios • «Saint Athanasios is healing the dropsical»
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Lite of Kyriakon • 1820
Painter: Monk Metrophanes from Bizye