ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Τρίτη 12 Μαΐου 2020

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης (1866-1938) / Saint Silouan the Athonite (1866-1938)

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, λιτή καθολικού • 2008
Ζωγράφος: Ιερομόναχος Ζήνων
Saint Silouan the Athonite
Wall painting • Simonopetra monastery, Lite of Katholikon • 2008
Painter: Hieromonk Zenon
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Silouan the Athonite
Wall painting • Simonopetra monastery • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Σιμωνόπετρας, τράπεζα • 2009
Ζωγράφος: Δημήτριος Χατζηαποστόλου
Saint Silouan the Athonite (detail)
Wall painting • Simonopetra monastery • 2009
Painter: Dimitrios Hatziapostolou
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Σκηνές βίου
Το όραμα της Παναγίας
Τοιχογραφία • Μονή Τιμίου Πρδρόμου, Essex
Saint Silouan the Athonite. Scenes of his life
The Vision of the Holy Virgin
Wall painting • Monastery of St John the Forerunner, Essex
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Σκηνές βίου
«Κράτει τον νου σου εις τον Άδη και μη απελπίζου»
Τοιχογραφία • Μονή Τιμίου Πρδρόμου, Essex
Saint Silouan the Athonite. Scenes of his life
«Keep thy mind in hell and despair not»
Wall painting • Monastery of St John the Forerunner, Essex
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Σκηνές βίου
«Ο Κύριός μου και ο Θεός μου»
Τοιχογραφία • Μονή Τιμίου Πρδρόμου, Essex
Saint Silouan the Athonite. Scenes of his life
«My Creator and my God»
Wall painting • Monastery of St John the Forerunner, Essex
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Σκηνές βίου
«Διψά η ψυχή μου τον Κύριο»
Τοιχογραφία • Μονή Τιμίου Πρδρόμου, Essex
Saint Silouan the Athonite. Scenes of his life
«My soul yearns after the Lord»
Wall painting • Monastery of St John the Forerunner, Essex
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Σκηνές βίου
Ο άγιος Σιλουανός συναντά τον ιεροδιάκονο Σωφρόνιο και του παραδίδει τα γραπτά του
Τοιχογραφία • Μονή Τιμίου Πρδρόμου, Essex
Saint Silouan the Athonite. Scenes of his life
Saint Silouan meets hierodeacon Sofrony and gives his writings to him
Wall painting • Monastery of St John the Forerunner, Essex
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Σκηνές βίου
«Αλλά μείζων του Μακαρίου είναι εδώ»
Τοιχογραφία • Μονή Τιμίου Πρδρόμου, Essex
Saint Silouan the Athonite. Scenes of his life
«But a greater than Macarius is here»
Wall painting • Monastery of St John the Forerunner, Essex
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Σκηνές βίου
Η κοίμηση του αγίου Σιλουανού
Τοιχογραφία • Μονή Τιμίου Πρδρόμου, Essex
Saint Silouan the Athonite. Scenes of his life
The Dormition of Saint Silouan
Wall painting • Monastery of St John the Forerunner, Essex
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης 
Εικόνα • 1958. • Ζωγράφος: Leonid Uspensky
Saint Silouan the Athonite 
Icon • 1958 • Painter: Leonid Uspensky
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης 
Εικόνα • 20ός αι. • Ζωγράφος: Μοναχός Νίκων Νεοσκητιώτης
Saint Silouan the Athonite 
Icon • 20th c. • Painter: Monk Nikon from New Skete
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης 
Εικόνα • 20ός αι. • Ζωγράφος: Μονή Τιμίου Προδρόμου, Essex
Saint Silouan the Athonite 
Icon • 20th c. • Painter: Monastery of Saint John the Forerunner, Essex
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης 
Εικόνα • 20ός αι. 
Saint Silouan the Athonite 
Icon • 20th c. 
Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης 
Εικόνα • 20ός αι. • Ζωγράφος: Εργαστήριο Αγίου Αλυπίου των Σπηλαίων
Saint Silouan the Athonite 
Icon • 20th c. • Painter: Workshop St Alypius of the Caves