ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020

Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης (†1360) / Saint John the Koukouzelis (†1360)

Οι άγιοι Ιωάννης ο Κουκουζέλης και Ιωάννης ο Δαμασκηνός
Μικρογραφία • Κώδικας Ιβήρων 1250 , φ. 3r • 1670
Saints John the Koukouzelis and John the Damascene
Miniature • Codex Iviron 1250, f. 3r • 1670
Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης και η Μεγίστη Λαύρα 
Μικρογραφία • Κώδικας Βατοπαιδίου 1437, φ. 301r • 1763
Ζωγράφος: Μοναχός Ιωάσαφ Βατοπαιδινός
Saint John the Koukouzelis and Great Lavra
Miniature • Codex Vatopedi 1437, f. 301r • 1763
Painter: Monk Joasaph from Vatopaidi

Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης
Σχέδιο: Ράλλης Κοψίδης
Saint John the Koukouzelis
Drawing: Rallis Kopsidis