ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020

Άγιος Αρσένιος ο εν Πάρω (1800-1877) / Saint Arsenios of Paros (1800-1877)

Άγιος Αρσένιος ο εν Πάρω
Εικόνα • 1941 • Ζωγράφος: Χερουβείμ, μητροπ. Παροναξίας
Saint Arsenios of Paros
Icon •1941 • Painter: Cheroubim, Bishop of Paronaxia

Άγιος Αρσένιος ο εν Πάρω
Εικόνα • 1969 • Ζωγράφος: Μοναχή Αρσενία
Saint Arsenios of Paros
Icon •1969 • Painter: Nun Arsenia

Άγιος Αρσένιος ο εν Πάρω
Εικόνα • β´ μισό 20ού αι.
Saint Arsenios of Paros
Icon •2nd half of 20th c.