ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Σάββατο, 9 Μαΐου 2020

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (1296-1359) / Saint Gregorios Palamas (1296-1359). Εικόνες / Icons

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς 
Εικόνα • Μόσχα, Μουσείο Πούσκιν • αρχές 15ου αι.
Saint Gregorios Palamas 
Icon • Moscow, Pushkin museum • Early 15th c.
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς 
Εικόνα • Μονή Διονυσίου • τέλη 16ου • Αυγοτέμπερα σε ξύλο • 42x28 εκ.
Saint Gregorios Palamas 
Icon • Dionysiou monastery • Late 16th c. • Egg tempera on wood • 42x28 cm
Οι άγιοι Βασίλειος, Ιωάννης Χρυσόστομος, Γρηγόριος Νανζιανζηνός (επάνω) και Γρηγόριος ο Παλαμάς, Νικόλαος Μύρων και Σπυρίδων Τριμυθούντος (κάτω) 
Εικόνα • Ιδιωτική συλλογή • περ. 1600 • 48,5x37 εκ.
Saints Basil the Great, John Chrysostom, Gregorios the Theologian (above), Gregorios Palamas, Nicholas of Myra and Spyridon of Trimythous (below)
Icon • Private collection • ca. 1600 • 48,5x37 cm
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ. εικόνας: Οι άγιοι Βασίλειος, Ιωάννης Χρυσόστομος...)
Εικόνα • Ιδιωτική συλλογή • περ. 1600 • 48,5x37 εκ.
Saint Gregorios Palamas (detail from icon: Saints Basil the Great, John Chrysostom ...)
Icon • Private collection • ca. 1600 • 48,5x37 cm
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (λεπτ. εικόνας: Οι άγιοι Βασίλειος, Ιωάννης Χρυσόστομος...)
Εικόνα • Ιδιωτική συλλογή • περ. 1600 • 48,5x37 εκ.
Saint Gregorios Palamas (detail from icon: Saints Basil the Great, John Chrysostom ...)
Icon • Private collection • ca. 1600 • 48,5x37 cm
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς 
Εικόνα • Κέρκυρα, ναός Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου • 1654
Ζωγράφος: Εμμανουήλ Τζάνες
Saint Gregorios Palamas 
Icon • Corfu, Church of Sts Iason and Sosipatros • 1654
Painter: Emmanuel Tzanes
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς 
Εικόνα • Θεσσαλονίκη, ναός Αγίου Μηνά • 1849 • Αυγοτέμπερα σε ξύλο • 37x28 εκ.
Saint Gregorios Palamas 
Icon • Thessaloniki, Church of St Menas • 1849 • Egg tempera on wood • 37x28 cm
Οι άγιοι Γρηγόριος ο Παλαμάς και Θεωνάς Α´, μητροπ. Θεσσαλονίκης
Εικόνα • Μονή Παντοκράτορος • 1861
Saints Gregorios Palamas and Theonas I, metrop. of Thessaloniki
Icon • Pantokratoros monastery • 1861
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς 
Λεπτομέρεια μικρογραφίας: Η Σύνοδος των Βλαχερνών του 1351 (κώδ. Paris. gr. 1242, φ. 5v) • περ. 1370-1375
Saint Gregorios Palamas
Detail from the miniature: The Council of Blachernae in 1351 (Paris. gr. 1242, f. 5v)