ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

Άγιος Θεοφάνης της Νάουσας (16ος αι.) / Saint Theophan of Naousa (16th c.)

Άγιος Θεοφάνης της Νάουσας
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, τράπεζα • 1700
Ζωγράφος: Ιερομόναχος Δαμασκηνός εξ Ιωαννίνων (αποδ.)
Saint Theophan of Naousa
Wall painting • Docheiariou monastery, Refectory  • 1700
Painter: Hieromonk Damascene from Ioannina (attrib.)
Άγιος Θεοφάνης της Νάουσας
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, διαβατικό τράπεζας • 1744
Saint Theophan of Naousa
Wall painting • Docheiariou monastery, aisle going to Refectory  • 1744
Άγιος Θεοφάνης της Νάουσας
Τοιχογραφία • Σκήτη Αγίας Άννας, κυριακό • 1757
Ζωγράφοι: Αθανασίου και Κωνσταντίνου εκ Κορυτσάς
Saint Theophan of Naousa
Wall painting • Skete of St Anna, Kyriakon • 1757
Painters: Athanasios and Konstantinos from Korçë

Άγιος Θεωνάς της Νάουσας
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, εξωνάρθηκας καθολικού • 1783 
Ζωγράφοι: Αθανάσιος και Κωνσταντίνος εκ Κορυτσάς
Saint Theonas of Naousa
Wall painting • Xeropotamou monastery, Exonathex of Katholikon • 1783 
Painters: Athanasios and Konstantinos from Korçë
Άγιος Θεωνάς της Νάουσας (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, εξωνάρθηκας καθολικού • 1783 
Ζωγράφοι: Αθανάσιος και Κωνσταντίνος εκ Κορυτσάς
Saint Theonas of Naousa (detail)
Wall painting • Xeropotamou monastery, Exonarthex of Katholikon • 1783 
Painters: Athanasios and Konstantinos from Korçë
Άγιος Θεοφάνης της Νάουσας
Τοιχογραφία • Μονή Βατοπαιδίου, τράπεζα • 1786
Ζωγράφος: Μοναχός Μακάριος εκ Γαλατίστης
Saint Theophan of Naousa
Wall painting • Vatopaidi monastery, Refectory  • 1786
Painter: Monk Makarios from Galatista
Άγιος Θεοφάνης της Νάουσας
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, εξωτερική πύλη • 1788 
Ζωγράφοι: Μακάριος και Βενιαμίν εκ Γαλατίστης
Saint Theophan of Naousa
Wall painting • Dochiariou monastery's entrance • 1788
Painters: Makarios and Veniamin from Galatista 
Άγιος Θεοφάνης της Νάουσας
Εικόνα • Μονή Διοχειαρίου • 17ος αι.
Saint Theophan of Naousa
Icon • Docheiariou monastery • 17th c.

Άγιος Θεοφάνης της Νάουσας
Εικόνα • Μονή Σιμωνόπετρας • αρχές 17ου αι.
Saint Theophan of Naousa
Icon • Simonopetra monastery • early 17th c.