ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ / ICONS AND ARTWORKS

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020

Άγιος Ρωμανός ο Καρπενησιώτης (†1694) / Saint Romanos from Karpenision (†1694)

Άγιος Ρωμανός ο Καρπενησιώτης
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, κυριακό • β´ μισό 18ου αι. 
Saint Romanos from Karpenision
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Kyriakon • 2nd half of 18th c.

Άγιος Ρωμανός ο Καρπενησιώτης (λεπτ.)
Τοιχογραφία • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, κυριακό • β´ μισό 18ου αι. 
Saint Romanos from Karpenision (detail)
Wall painting • Skete of Kafsokalyvia, Kyriakon • 2nd half of 18th c.
Άγιος Ρωμανός ο Καρπενησιώτης
Τοιχογραφία • Μονή Ξηροποτάμου, λιτή καθολικού • 1783 
Ζωγράφοι: Αθανάσιος και Κωνσταντίνος εκ Κορυτσάς
Saint Romanos from Karpenision
Wall painting • Xeropotamou monastery, Lite of Katholikon • 1783 
Painters: Athanasios and Konstantinos from Korçë 
Άγιος Ρωμανός ο Καρπενησιώτης
Τοιχογραφία • Μονή Δοχειαρίου, εξωτερική πύλη • 1788 
Ζωγράφοι: Μακάριος και Βενιαμίν εκ Γαλατίστης
Saint Romanos from Karpenision
Wall painting • Dochiariou monastery's entrance • 1788
Painters: Makarios and Veniamin from Galatista 
Άγιος Ρωμανός ο Καρπενησιώτης
Εικόνα • Σκήτη Καυσοκαλυβίων, καλύβη Αγίου Ακακίου • 18ος αι. 
Saint Romanos from Karpenision
Icon • Skete of Kafsokalyvia, Cell of St Akakios • 18th c.